Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Starosta Zielonogórski ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE

Starosta Zielonogórski ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

STAROSTA ZIELONOGÓRSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA

na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami

(jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

OGŁASZA

II  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

  Lp.  Położenie  Numer Działki  Powierzchnia działki    Opis nieruchomości  Cena wywoławcza      Wadium 10% ceny wywoławczej  
    1.          Bojadła gmina  Bojadła  292/1  0,21 haNieruchomość gruntowa niezabudowana położona
w sąsiedztwie terenów zabudowanych. Teren działki płaski, nieogrodzony, porośnięty roślinnością trawiastą oraz dzikorosnącymi pojedynczymi drzewami. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojadła nieruchomość położona jest  na terenie obejmującym obszary o przeznaczeniu: strefa osadnictwa rolnego. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem: Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Księga wieczysta Nr ZG2S/00025144/8.
  84 000,00 zł (słownie:  osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).           (Sprzedaż zwolniona z podatku VAT)  8 400,00 zł

– Przetarg odbędzie się w dniu 4 maja 2023 roku o godz. 9.00. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 5,   pokój nr 208.

– Zakończony wynikiem negatywnym pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 21 lutego 2023 r.

– Wadium w pieniądzu w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do dnia 27 kwietnia 2023 r. na konto Powiatu Zielonogórskiego:
Nr 93 1600 1156 1848 5780 8000 0003 (ze wskazaniem tytułu wpłaty wadium oraz uczestnika przetargu w przypadku gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty). Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy.

– Oboje małżonkowie posiadający wspólność ustawową małżeńską biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa   współmałżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

– Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze zobowiązane są przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych (zgodę wspólników) na nabycie nieruchomości. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

– Cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Skarbu Państwa.

– Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu i umowie notarialnej, że:

  • wiadomym jest mu, iż sprzedaż przedmiotowych nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,
  • znany jest mu przedmiot przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń oraz nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń, co do wyglądu i stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości, 
  • wiadomym jest mu fakt, że okazanie granic nabywanych nieruchomości przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wyłączne życzenie i koszt nabywcy,
  • nabywca nie będzie występować z żadnym roszczeniem wobec Skarbu Państwa z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości.

– Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wpłacone wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu.

– Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

– Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

– Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

– Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej  w ustalonym miejscu
i terminie, organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

– Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5, pokój nr 100 lub telefonicznie  pod  nr  tel.  68 45 27 523 lub 68 45 27 530.

– Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze www.powiat-zielonogorski.pl 
i na stronie podmiotowej w Biuletynie  Informacji  Publicznej www.bip.powiat-zielonogorski.pl. Ogłoszenie zamieszcza się także w prasie elektronicznej Infopublikator.pl.

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU.

Zielona Góra, dnia 28.03.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu