Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Starosta Zielonogórski ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału 1/3 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

OGŁOSZENIE

Starosta Zielonogórski ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału 1/3 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

STAROSTA ZIELONOGÓRSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA

na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami

(jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

OGŁASZA

III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału 1/3 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

  Lp.  Położenie  Numer Działki  Powierzchnia działki    Opis nieruchomości    Cena wywoławcza (udziału 1/3 części)      Wadium  
    1.    Klępina gmina  Nowogród
Bobrzański
  120  0,0714 haNieruchomość gruntowa niezabudowana (udział 1/3 części) położona w centralnej strefie wsi Klępina, w sąsiedztwie terenów zabudowanych. Teren działki płaski, nieogrodzony,  porośnięty roślinnością trawiastą oraz dzikorosnącymi krzewami i drzewami, kształt działki regularny. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański uchwalonym przez Radę Miejską w Nowogrodzie Bobrzańskim uchwałą Nr XXXV/328/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. nieruchomość określona jest jako M3 – strefa rozwoju zabudowy wiejskiej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.
W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolami PsIV – pastwiska trwałe. Księga wieczysta Nr ZG1E/00009779/0.
  9 000,00 zł (słownie:  dziewięć tysięcy złotych 00/100).                 (sprzedaż zwolniona z VAT)  900,00 zł

–  Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2023 roku o godz. 9.40. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 5,   pokój nr 208.

– Zakończony wynikiem negatywnym pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 21 lutego 2023 r.

– Zakończony wynikiem negatywnym drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 4 maja 2023 r.

– Wadium w pieniądzu w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do dnia 24 sierpnia 2023 r. na konto Powiatu Zielonogórskiego:
Nr 93 1600 1156 1848 5780 8000 0003 (ze wskazaniem tytułu wpłaty wadium oraz uczestnika przetargu w przypadku gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty). Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy.

– Oboje małżonkowie posiadający wspólność ustawową małżeńską biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa   współmałżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

– Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze zobowiązane są przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych (zgodę wspólników) na nabycie nieruchomości. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

– Cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Skarbu Państwa.

– Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu i umowie notarialnej, że:

  • wiadomym jest mu, iż sprzedaż przedmiotowych nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,
  • znany jest mu przedmiot przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń oraz nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń, co do wyglądu i stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości, 
  • wiadomym jest mu fakt, że okazanie granic nabywanych nieruchomości przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wyłączne życzenie i koszt nabywcy,
  • nabywca nie będzie występować z żadnym roszczeniem wobec Skarbu Państwa z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości.

    – Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym      nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.   

– Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wpłacone wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu.

– Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

– Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

– Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

– Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej  w ustalonym miejscu
i terminie, organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

– Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5, pokój nr 100 lub telefonicznie  pod  nr  tel.  68 45 27 523 lub 68 45 27 530.

– Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze www.powiat-zielonogorski.pl  
i na stronie podmiotowej w Biuletynie  Informacji  Publicznej www.bip.powiat-zielonogorski.pl. Ogłoszenie zamieszcza się także w prasie elektronicznej Infopublikator.pl.

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU.

Zielona Góra, dnia 25.07.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy