Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Starosty Tomaszowskiego  prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę położoną w obrębie Dąbrowa, jednostka ewidencyjna Lubochnia

OGŁOSZENIE

Starosty Tomaszowskiego  prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę położoną w obrębie Dąbrowa, jednostka ewidencyjna Lubochnia

Tomaszów Maz. 2022-06-06

ZGP.683.15.2014

Ogłoszenie

Starosty Tomaszowskiego  prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę położoną w obrębie Dąbrowa,  jednostka ewidencyjna Lubochnia

Działając na podstawie art.12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 176) w związku z art. 113 ust. 6 i 7 oraz art.114 ust.3 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.) Starosta Tomaszowski, informuje o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki numer: 8/2 o pow. 0,0008 ha, 114/1 o pow. 0,0061 ha oraz 115/1 o pow. 0,0015 ha, objętą decyzją Starosty Tomaszowskiego Nr 2/2013 z dnia 27 września 2013 roku znak WAB.6740.1.2.2013 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 116258E Nowy Glinik – Dąbrowa – Dąbrowa Osiedle – Podlas – Glinik.

            W rejestrze ewidencji gruntów obrębu Dąbrowa, jednostka ewidencyjna Lubochnia, jako współwłaściciel nieruchomości oznaczonej jako działki numer: 8, 114 oraz 115, z których zostały wydzielone m.in. działki będące przedmiotem prowadzonego postępowania odszkodowawczego, wpisana była m.in. Władysława Grad (c. Jana i Marianny).

            Władysława Grad nie żyje, w związku z powyższym wzywa się następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do części w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz. lub złożyć w kancelarii urzędu.

            Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do części w/w nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich, jako strony w postępowaniu i wpłaceniem odszkodowania do depozytu sądowego.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z