Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Syndyk masy upadłości Janusza Włocha  ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Janusza Włocha  ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości

Syndyk masy upadłości Janusza Włocha  ogłasza przetarg obejmujący:

1.sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 01ha18a51m2  położonej w Cięcinie obj KW nr BB1Z/00036613/9   Minimalna cena sprzedaży wynosi 124.500,00zł. netto (słownie sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset  złotych).

§ 1

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej sprzedaży    na rachunek bankowy masy upadłości Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Ligus  (upadłość Janusza Włocha)  nr 03 1090 1740 0000 0001 4902 7474.

2. Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu 23.09. 2022r.

3.W przypadku wybrania oferty danego oferenta wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

4. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, którego oferta została wybrana lub wstrzymania się z zapłatą pozostałej części oferowanej ceny, wadium przepada na rzecz masy upadłości.

5.W przypadku nie wybrania oferty danego oferenta  wadium zwraca się niezwłocznie przy czym:

          a)       zwrot następuje w formie przelewu bankowego na podane przez oferenta w stosownym oświadczeniu konto bankowe,

          b)       za czas pozostawania kwoty wadium na koncie upadłego, oferentowi nie należą się jakiekolwiek odsetki.

§2

          1.Oferty nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu należy składać w Kancelarii Notarialnej Wiesława Kłaputa  w Bielsku-Białej ul. Cechowa 5, 43-300 Bielsko-Biała w dniu 26 września 2022r. w godz. od 11.00 do 11.30 w zamkniętych kopertach. Oferta powinna zawierać :

a) oferowaną cenę zakupu sprzedawanej nieruchomości,

b) dowód wpłaty wadium,

c) oświadczenie, iż oferent  akceptuje  warunki Regulaminu Przetargu, zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjął do wiadomości, że Syndyk nie   odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości,

d) numer rachunku bankowego na który powinno zostać zwrócone wadium. .

          2.Przetarg odbędzie się w dniu 26.09.2022r.  o godz. 11.35 w Kancelarii Notarialnej Wiesława Kłaputa w Bielsku-Białej adres jak wyżej.

          3. Podana cena nie obejmuje podatku VAT.

          4 .Nabywca ponosi wszelkie koszty i ciężary /podatki, opłaty/ związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw, łącznie z ewentualnym wykreśleniem obciążeń przedmiotowych praw. Wyboru notariusza dokonuje syndyk.

          5. Z operatem szacunkowy można  zapoznać się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu nr tel. 602439877.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ