Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Syndyk masy upadłości Kamila Salamona sygn.akt VI GUp 570/21 ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest:

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Kamila Salamona sygn.akt VI GUp 570/21 ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest:

Syndyk masy upadłości Kamila Salamona sygn.akt VI GUp 570/21 ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest:

  1. działka stanowiąca ogródek działkowy o powierzchni gruntu 400m2 znajdująca się w Rodzinnych Ogródkach Działkowych „Lipnik” , ul.Krakowska 379B w Bielsku-Białej za cenę minimalną wynoszącą 10.000,-zł. (dziesięć tysięcy złotych)

§ 1

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej nieruchomości na rachunek bankowy masy upadłości : Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Ligus (upadłość Kamil Salamon) nr 88 1090 1740 0000 0001 4673 4416.

§2

1.Oferty nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu należy składać w Kancelarii syndyka Piotra Ligusa w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 365,pokój 106, 43-382 Bielsko-Biała w dniu 24 kwiecień 2023r. w godz. od 12.00 do 12.30 w zamkniętych kopertach.

Oferta powinna zawierać :

a) określenie nieruchomości której dotyczy oraz oferowaną cenę zakupu nieruchomości,

zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjął do wiadomości, że Syndyk nie odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości.

d) numer rachunku bankowego na który powinno zostać zwrócone wadium.

3. Podana cena nie obejmuje podatku VAT.

4 .Nabywca ponosi wszelkie koszty i ciężary /podatki, opłaty/ związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw, łącznie z ewentualnym wykreśleniem obciążeń przedmiotowych praw. Wyboru notariusza dokonuje syndyk.

5 .Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej i obciążenia dotyczące nieruchomości wygasają z mocy prawa zgodnie z art. 313 ustawy Prawo upadłościowe.

§3

  1. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu i zapoznać się z Warunkami Przetargu w biurze syndyka w Bielsku-Białej, ul.Cieszyńska 365 I piętro pokój 106 oraz pod numerem telefonu 602 439 877.
  2. Z przedmiotem przetargu można się zapoznać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu.

3. Opis oraz pozostała dokumentacja dotycząca nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze syndyka – po uprzednim uzgodnieniu oraz w aktach postępowania upadłościowego o sygn.VI GUp 570/21.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy