Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Syndyk masy upadłości Krzysztofa Kazaka sprzeda autokar turystyczny marki Mercedes-Benz Tourismo o numerze rejestracyjnym WPR 86971, rok produkcji 2008,

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Kazaka sprzeda autokar turystyczny marki Mercedes-Benz Tourismo o numerze rejestracyjnym WPR 86971, rok produkcji 2008,

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Kazaka, zamieszkałego w Brwinowie (dalej także „Syndyk”) zaprasza do składania ofert w konkursie, którego przedmiotem jest nabycie wchodzącego w skład masy upadłości Krzysztofa Kazaka w upadłości, zamieszkałego w Brwinowie, autokaru turystycznego marki Mercedes-Benz Tourismo o numerze rejestracyjnym WPR 86971, rok produkcji 2008, nr VIN WEB63203713247260, oszacowanego przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Jerzego Gąskę w „Opinii Nr: P-0489/20/3” z dnia 28 maja 2020 r.

Z wyceną pojazdu można zapoznać się w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. + 48 22 639 45 55), po uprzednim umówieniu się na termin wizyty. Terminy, w których można dokonać oględzin pojazdu, są wyznaczane przez Syndyka. Pojazd znajduje się w innej lokalizacji niż biuro Syndyka.

UWAGA: Pojazd nie posiada ważnych badań technicznych. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego, uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Cena wywoławcza: 173.312,50 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy). Syndyk nie wystawia faktury VAT.

Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 punkt 1 regulaminu konkursu ofert, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 kwietnia 2023 r., do godz. 15:00. w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone Syndykowi najpóźniej w dniu 04 kwietnia 2023 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).

Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Krzysztofa Kazaka w upadłości, prowadzony w Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 06 kwietnia 2023 r., godz. 10:30, w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

W przypadku złożenia przez co najmniej dwóch oferentów ofert spełniających wymogi formalne regulaminu konkursu ofert, zawierających cenę nie niższą niż cena wywoławcza, o której mowa w § 1 punkt 3 regulaminu konkursu ofert, Syndyk obligatoryjnie przeprowadzi aukcję (licytację ustną) pomiędzy tymi oferentami. Aukcja przeprowadzona będzie w dniu otwarcia ofert, tj. w dniu 06 kwietnia 2023 r., w biurze Syndyka, o godz. 10:30, jako integralna część konkursu ofert.

Pełna treść regulaminu konkursu ofert udostępniana jest w biurze Syndyka (tel. + 48 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu