Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Syndyk masy upadłości Stowarzyszenia „Łódź Filmowa” w upadłości sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące składniki majątkowe

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Stowarzyszenia „Łódź Filmowa” w upadłości sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące składniki majątkowe

 1. Syndyk masy upadłości Stowarzyszenia „Łódź Filmowa” w upadłości z siedzibą w Łodzi,
  w stosunku do którego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt XIV GUp 9/22, informuje o zamiarze sprzedaży z wolnej ręki w ramach konkursu i zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości stanowiących składniki masy upadłości:
 2. program do rezerwacji internetowej – składnik masy upadłości nr 4.03.
  Cena oszacowania 100 zł

 3. drukarki fiskalne – składnik masy upadłości nr 4.02.
  Cena oszacowania 100 zł
 4. Sprzedaż następuje za najwyższą zaoferowaną kwotę, nie niższą niż 100 % wartości oszacowania.

 5. Termin składania ofert: 12 sierpnia 2022 roku, godz. 15.00.

 6. Sprzedaż prowadzona jest w ramach konkursu ofert na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 13 czerwca 2022 roku.

 7. Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy w ING Banku Śląskim SA o numerze: 47 1050 1461 1000 0090 3270 1451 – posiadacz rachunku: Stowarzyszenie „Łódź Filmowa” w upadłości z siedzibą w Łodzi.

 8. Oferty powinny być składane w języku polskim w zaklejonej kopercie na adres syndyka: Doradca restrukturyzacyjny Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź, z czytelnym dopiskiem na kopercie „Oferta zakupu ruchomości” (decyduje data doręczenia na wskazany adres). Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie może być złożone pod warunkiem.

 9. Zastrzega się możliwość zmiany warunków konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: syndyk@upadlosci-lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 533-745-415 (w godz. 9-16). Dodatkowo informacje o sprzedaży będą umieszczone na stronie internetowej www.upadlosci-lodz.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO