Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w konkursie ofert, którego przedmiotem jest łączna sprzedaż następujących nieruchomości i ruchomości

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w konkursie ofert, którego przedmiotem jest łączna sprzedaż następujących nieruchomości i ruchomości

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w konkursie ofert, którego Przedmiotem jest łączna sprzedaż:

 1. prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Magnuszew, gmina Magnuszew, powiat kozienicki, województwo mazowieckie w postaci:
 2. działek ewidencyjnych nr 653 i 1414 (obręb Magnuszew) o łącznej powierzchni 0,7400 ha;
 3. działki ewidencyjnej nr 756 (obręb Magnuszew) o powierzchni 0,1200 ha;
 4. działki ewidencyjnej nr 1413/2 (obręb Magnuszew) o powierzchni 0,5600 ha;
 5. prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Ostrów 35, gmina Magnuszew, powiat kozienicki, województwo mazowieckie, obręb Ostrów, o nr działek ewidencyjnych 382 i 391 (działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami produkcyjno-usługowo-gospodarczymi), o łącznej powierzchni 5,1600 ha;
 6. maszyn i urządzeń wchodzących w skład masy upadłości, stanowiących wyposażenie nieruchomości w postaci opryskiwacza rolniczego, betoniarki, spawarki, kosiarki sadowniczej, przyczepy, dwóch agregatów chłodniczych oraz instalacji przeciwprzymrozkowej.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 281.125,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych), w tym:

 1. Cena nieruchomości działki ew. 382 i 391:  235.775,00 zł;
  1. Cena nieruchomości działka ew. 1414:  10.025,00 zł;
  1. Cena nieruchomości działka ew. 653:  2.725,00 zł;
  1. Cena nieruchomości działka ew. 1413/2:  11.400,00 zł;
  1. Cena nieruchomości działka ew. 756:  7.500,00 zł;
  1. Cena łączna ruchomości 13.700,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 9 maja 2023 roku do godziny 16.00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2023 roku o godzinie 11:30 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Komisję powołaną przez syndyka w obecności przybyłych oferentów. Komisji przewodniczy syndyk lub osoba przez niego upoważniona.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości będącej przedmiotem konkursu ofert oraz jego szczegółowy regulamin dostępne są pod numerem telefonu 22 639-45-55, a także na stronie: www.syndycy.com.pl. w zakładce Licytacje.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu