Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7156
/
/
Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza pisemny  przetarg na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 1

OGŁOSZENIE

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza pisemny  przetarg na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 1

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

Ogłasza pisemny  przetarg na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy
Placu Sejmu Śląskiego 1

Przedmiotem przetargu jest: prawo własności nieruchomości, położonej w Katowicach przy pl. Sejmu Śląskiego 1 składającej się z działki o nr: 28/4 karta mapy 58 obręb 0002 Katowice o łącznej powierzchni 1958 m², zabudowanych budynkiem o powierzchni całkowitej 8730,78 m² oraz kubaturze 40162 m³, objętych księgą wieczystą KW nr  KA1K/00024777/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w Katowicach

Stan zagospodarowania nieruchomości: budynek wolnostojący, wielokondygnacyjny o funkcji usługowej w zabudowie zwartej z budynkami przy ul. Jagiellońskiej 21 (od północy) oraz Ligonia 42  ( od południa). Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową , instalacja CO i ciepłej wody użytkowej zasilane z kotłów gazowych z pełną automatyką.

Położenie nieruchomości: Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu położona w ścisłym centrum Katowic w sąsiedztwie Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, obiektów kultury ( Górnośląskie Centrum Kultury), edukacji ( Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)  oraz zabudowy mieszkaniowej. W niewielkim oddaleniu znajdują się węzły komunikacyjne , autostrada A4.

Właścicielem nieruchomości jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Budynek Wydziału filologicznego ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej.

Dla przedmiotowej nieruchomości uchwalono aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z jego treścią przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym 15U/MW – tereny zabudowy usługowej i zabudowy usługowo – mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena wywoławcza zakupu nieruchomości zostaje ustalona na kwotę 32.000 000,00 zł netto( trzydzieści dwa miliony złotych.)

Zawarcie umowy kupna- sprzedaży nieruchomości po wyłonieniu nabywcy w drodze niniejszego przetargu wymaga uzyskania zgody Prokuratorii Generalnej RP.

Wygrywający nabywa prawo własności nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń.

Pisemne oferty w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem „Przetarg: nieruchomość w Katowicach Pl. Sejmu Śląskiego 1” należy składać w sekretariacie Kanclerza, mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12  ( pokój nr. 1.25 ) do dnia 26.07.2022 do godz. 9.00

Przystępujący do przetargu powinien :

  1. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
  2. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem
    i warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  3. Przedstawić proponowaną cenę netto zakupu nieruchomości wyrażoną w polskich złotych PLN.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Publiczne otwarcie ofert ( część jawna przetargu ) nastąpi w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach w dniu 26.07.2022 o godz.10.00 w sali nr 1.15 w budynku Rektoratu przy
ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Szczegółowe zasady, tryb i warunki przetargu można otrzymać w Dziale. Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 (pokój nr 3.17) , 32 3592250 oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach –  http://www.us.edu.pl

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Administracyjno – Gospodarczego Kampusu Katowickiego ( Łukasz Poradowski  tel. 32 359 1160  lub 502 622 706 ) w godz. 8.00 do 15.00.

Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 599/24 Burmistrza Knyszyna z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 1 roku

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy o łącznej powierzchni 0,4126 ha, złożonych z niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych:  4228/6 o pow. 0,1533 ha, 4228/9  o pow. 0,1165 ha, 4228/12 o pow. 0,1428 ha   nr KW KR1W/00092115/0

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO