Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
W Y C I Ą G

OGŁOSZENIE

W Y C I Ą G

BURMISTRZ CHEŁMKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W Y C I Ą G

Z O G Ł O S Z E N I A O I P R Z E T A R G U U S T N Y M N I E O G R A N I C Z O N Y M (LICYTACJI) na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej piętrowym budynkiem niemieszkalnym, wolno stojącym (byłej sołtysówki) oznaczony nr 67 przy ul. Gorzowskiej, składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako nr 514/48 o pow. 0.0016 ha, 514/27 o pow. 0.0252 ha, 514/52 o pow. 0.0097 ha (łączna pow. 0.0365 ha).

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości oraz powierzchnia nieruchomości i cena wywoławcza: 514/48 o pow. 0.0016 ha, 514/27 o pow. 0.0252 ha, 514/52 o pow. 0.0097 ha (łączna pow. 0.0365 ha) zabudowane piętrowym budynkiem niemieszkalnym, wolno stojącym (byłej sołtysówki) oznaczony nr 67 przy ul. Gorzowskiej, objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00068727/0, za cenę wywoławczą 350.000,00 złotych netto. Zwolniono z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 931 z późn. zm.).

2. Przeznaczenie nieruchomości: Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII/273/17 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 kwietnia 2017 roku, nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych na rysunku studium następującymi symbolami: MN2 – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wolno stojącym układzie budynków.

3. Termin i miejsce w/w przetargu: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 WRZEŚNIA 2022 ROKU O GODZ. 11.00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11, SALA SESYJNA.

4. Wysokość wadium: 35.000,00 złotych,

5. Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu zostało podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP.

6. Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0-33 844-90-10 wew. 30 lub 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Chełmek, dnia 16 sierpnia 2022 roku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO