Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151

OGŁOSZENIE

W Y K A Z

GN.6840.1.00005.2023

W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 344 z późn. zm. ), uchwały nr XLVII/323/2023 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz uchwały nr .815/2023 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zbycia nieruchomości

ZARZĄD POWIATU W KOŁOBRZEGU

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz powierzchnia nieruchomościDziałka nr 235/19 o pow. 0,0071 ha, obręb ewidencyjny Kukinia, gmina Ustronie Morskie
Oznaczenie nieruchomości według ksiąg wieczystychKsięga wieczysta nr KO1L/00045187/6. W dziale III i IV księgi wieczystej wpisów brak.
Opis nieruchomościDziałka nr 235/19 położona jest w miejscowości Kukinia, strefa pośrednia nieruchomości, uzbrojenie techniczne terenu sieć elektryczna, kanalizacyjna, gazowa drodze. Dostępność komunikacyjna dobra z drogi głównej. Działka w kształcie wydłużonego prostokąta. Otoczenie i sąsiedztwo – działki niezabudowane i zabudowane, w dalszym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowaniaDziałka nr 235/19 znajduje się na obszarze dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie nr XLVIII/377/2022 dn. 28.04.2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kukinia-wschód” gmina Ustronie Morskie, przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej klasy zbiorczej ( symbolem 01-KDZ).
Cena nieruchomościCena 1.650,00 zł netto, sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT wg stawki 23%.
Forma zbyciaSprzedaż prawa własności – działka zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działka 126/24.

Osoby, fizyczne i prawne, którym na mocy art. 34 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy Placu Ratuszowym 1 i ul. Gryfitów 4-6 oraz na stronie internetowej www.spkolobrzeg.finn.pl, infopublikator.pl a także w siedzibie Urzędu Gminy Ustronie Morskie przy ul. Rolna 2, Ustronie Morskie.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Starostwie Powiatowym Kołobrzeg, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Gryfitów 4-6, pok. nr 24 telefon 94/ 35 30 160 wew. 245 w godzinach pracy urzędu (730 – 1530).

Kołobrzeg, dnia 28 sierpnia 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec