Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628

OGŁOSZENIE

W Y K A Z

STAROSTA KOŁOBRZESKI

Plac Ratuszowy 1

78-100 Kołobrzeg

GN.6850.00001.2023

W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

STAROSTA KOŁOBRZESKI

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 10 lat

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościDziałka nr 1/2 o pow. 4,8426 ha obręb 6 miasto Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00042758/9.
Opis nieruchomościPrzedmiotem użyczenia jest część o pow. 510m² ww. działki położonej w pasie technicznym wybrzeża, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako użytek „N” (nieużytki), zajętej pod kolektor odprowadzający wody deszczowe do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego w Kołobrzegu.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegoZgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód – część I (uchwała nr XXXV/505/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28.04.2021r.) – działka nr 1/2 położona w obrębie 6 miasta Kołobrzeg oznaczona jest na rysunku planu symbolem 3PW i posiada przeznaczenie: tereny plaży i wydm stanowiące część pasa technicznego, przeznaczonego do utrzymania brzegu wód morskich w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowaniaCzęść nieruchomości użyczona na utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym kolektora odprowadzającego wody deszczowe do morza, w tym na remonty i przeglądy infrastruktury.
Forma władaniaNieodpłatne użyczenie Gminie Miasto Kołobrzeg na okres do 10 lat tj. od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2032r. za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego wyrażoną w zarządzeniu nr 39/2023 z dnia 24 lutego 2023r.
Dodatkowe informacjeWszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości i opłatami lokalnymi ponosi Biorący w Użyczenie.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy Placu Ratuszowym 1 i ul. Gryfitów 4-6, na stronie internetowej www.spkolobrzeg.finn.pl, w Monitorze Urzędowym (www.monitorurzedowy.pl) oraz na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni.

STAROSTA

Tomasz Tamborski

Kołobrzeg, dnia 16 marca 2023r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony