Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741

OGŁOSZENIE

W Y K A Z

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 250/2023

Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 sierpnia 2023 r.

W Y K A Z

nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

1.Położenie nieruchomościm. Tczew ul. Tczewskich Saperów
2.Oznaczenie geodezyjne Księga wieczysta Użytekdziałka nr 422/35 (obręb 10) GD1T/00015038/8 Bp – Zurbanizowane tereny niezabudowane
3.Powierzchnia gruntu
6060 m2
4.Opis nieruchomościNieruchomość niezabudowana i niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i drogi krajowej – Al. Solidarności, nieopodal nowopowstałego osiedla mieszkaniowego oraz obiektów handlowo-usługowych. Działka o nieregularnym, wielokątnym kształcie, teren o konfiguracji pochyłej, zróżnicowanej (różnice poziomów), miejscami strome zbocza i skarpy. Nieruchomość stanowi teren powojskowy, w znacznym stopniu porośnięty zielenią nieurządzoną, krzewami i drzewami. Na działce mogą znajdować się: pozostałości po konstrukcjach budowlanych, obiektach kubaturowych, utwardzonych placach itp., a także nieczystości w związku z faktem, iż teren działki nie jest w pełni ogrodzony. Ogrodzenie z płyt betonowych od strony zachodniej nie pokrywa się z przebiegiem granicy działki. Zgodnie z mapą zasadniczą przez nieruchomość przebiega kabel elektroenergetyczny. Warunki techniczne podłączenia mediów do sieci oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Nie wyklucza się występowania podziemnych instalacji uzbrojenia, niewykazanych na mapie oraz różnego rodzaju sieci uzbrojenia technicznego, wyłączonych z eksploatacji. Z mapą uzbrojenia terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym.
5.Przeznaczenie nieruchomościDziałka nr 422/35 według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Nowego Centrum Usługowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie Nr IX/67/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 3405 z dnia 17 listopada 2015 r., zmiana: Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 2998 z dnia 1 sierpnia 2022 r.) zapisana jest w terenie oznaczonym w Planie symbolem 8.UP – którego przeznaczeniem są tereny zabudowy usługowej i przemysłowej. Dla terenu 8.UP ustala się następujące przeznaczenie: funkcje usługowe, nieuciążliwe funkcje przemysłowe, nienależące do kategorii negatywnie oddziałujących na środowisko, np. przemysł high-tech, park technologiczny, centra laboratoryjne i wdrożeniowe jako dominujące, z dopuszczeniem: dróg wewnętrznych, placów manewrowych, parkingów, magazynów, garaży, zieleni urządzonej, elementów małej architektury, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
Obszar opracowania planu położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 91 klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego – Al. Solidarności. W strefie wzajemnego oddziaływania terenów objętych planem i drogi krajowej nr 91 obowiązują przepisy szczególne.
W dniu 31 marca 2016 r. Rada Miejska w Tczewie podjęła Uchwałę Nr XVII/138/2016 o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Tczewie (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1623 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Działka nr 422/35 nie jest położona w obszarze zdegradowanym i nie jest objęta obszarem rewitalizacji. W uchwale nie ustanowiono prawa pierwokupu w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (publikacja t.j. Dz.U. z 2021 poz. 485 ze zm.).
Należy zapoznać się z ustaleniami zawartymi w tekście i na rysunku Planu – informacje dotyczące planu zagospodarowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, Biuro Planowania Przestrzennego, tel. 58 77-59-311, 58 77-59-363 lub 58 77-59-344, a także na stronie internetowej http://mtczew.e-mapa.net/.
6.Termin i sposób zagospodarowanianieokreślony, w gestii nabywcy leży sposób zagospodarowania nieruchomości, który winien być zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz innymi wytycznymi związanymi ze specyfiką nieruchomości.
7.Forma oddania gruntuwłasność
8.Cena netto nieruchomości
2 900 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100). Cena nie zawiera należnego podatku VAT. Do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).
9.Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia
Jednorazowo – wpływ osiągniętej w przetargu ceny nieruchomości musi nastąpić na konto Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości w formie aktu notarialnego. Termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na konto bankowe.
10.UwagiNa działce mogą znajdować się nieopisane przez gestorów i niewykazane na mapie sieci i przyłącza, a także strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci, przyłączy lub stref ochronnych we własnym zakresie i na własny koszt, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci, przyłączy lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci w celu dokonywania remontów, napraw, konserwacji lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
Gmina Miejska Tczew nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania w gruncie zbywanej nieruchomości ewentualnych zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po ewentualnych konstrukcjach budowlanych.
Gmina Miejska Tczew nie posiada inwentaryzacji drzew.
Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej w stanie technicznym dobrym (ul. Grunwaldzka) oraz drogą o nawierzchni gruntowej, częściowo utwardzonej brukiem kamiennym w stanie technicznym złym (ul. Tczewskich Saperów). Przez teren działki przebiega gruntowo-brukowe starodroże ulicy Tczewskich Saperów. Wschodnia granica działki przylega do niezagospodarowanej części działki nr 422/10, która zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona jest pod budowę drogi publicznej. Na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie wykonano dokumentację projektową dotyczącą kompleksowej budowy i przebudowy ulicy Tczewskich Saperów w przebiegu łączącym istniejące ulice Wojska Polskiego oraz Grunwaldzką. Urządzenie zjazdu własnym staraniem i na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości, po uprzednim uzgodnieniu planowanego zamierzenia inwestycyjnego z Miejskim Zarządem Dróg w Tczewie.

Wykaz ten na okres 21 dni tj. od dnia 2 sierpnia 2023 r. do dnia 23 sierpnia 2023 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie przy Pl. Piłsudskiego 1 (II piętro) oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu: www.bip.tczew.pl oraz mtczew.e-mapa.net. Ponadto informację o publikacji tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie, pod numerem telefonu:

(58) 77 59 364.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi sześć tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 13 września 2023 r.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki

Sporządziła: Justyna Strzelecka

Zaakceptował: Dominik Rawa – Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.