Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
W Y K A Z Nr 18

OGŁOSZENIE

W Y K A Z Nr 18

Brwinów, dnia 28 lipca 2023 roku.

GN.6845.20/2023KS

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

W Y K A Z Nr 18

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu,

w formie 1 lokalu użytkowego w pawilonie handlowo – usługowym.

Przedmiotem wynajmu będzie niżej opisany lokal użytkowy usytuowany na miejskim targowisku w Brwinowie przy ulicy Rynek 24:

Nr lokalu użytkowegoPowierzchnia w m 2Wywoławcza wysokość czynszu miesięcznie z tytułu wynajęcia netto (bez opłat za media)
1834,531200,00 zł

Lokal użytkowy nr 18 jest przeznaczony do wynajmu w celu prowadzenia w nim działalności gospodarczej przez Spółkę Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w szczególności prowadzenia biura obsługi interesantów.

Okres wynajmu – 3 lata od daty zawarcia umowy najmu.

Pawilon handlowo – usługowy jest usytuowany na miejskim targowisku w Brwinowie przy ulicy Rynek 24, w jej południowej części. Wykonany jest w konstrukcji stalowej ze ścianami zewnętrznymi i dachem obłożonymi płytą warstwową, ścianami wewnętrznymi obłożonymi płytą kartonowo- gipsową, na podłodze wykładzina winylowa. Lokal składa się z 1 pomieszczenia o powierzchni 31,40 m2 do wykorzystania na cele biurowe oraz łazienki o powierzchni 3 m2. Jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, grzewczą elektryczną.

Miejskie targowisko jest zlokalizowane na działce ewidencyjnej 231/1 o powierzchni 0,3508 ha, z obrębu 08 miasto Brwinów, uregulowanej w księdze wieczystej WA1P/00075309/9.

Czynsz dzierżawny powiększony o podatek VAT (według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego) będzie płatny z góry miesięcznie do 28 dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

Czynsz będzie podlegał corocznej waloryzacji, w oparciu o aktualny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatni rok, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja dokonywana będzie tylko w przypadku podwyższenia wskaźnika.

Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości, od momentu powstania obowiązku podatkowego oraz do ponoszenia opłat z tytułu dostawy i zużycia mediów (elektryczność, woda, odbiór ścieków stałych i płynnych) od momentu wydania lokalu użytkowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie po numerem (22) 738 26 94.

Niniejszy wykaz został w dniach: 1 września. 2023 roku – 22 września 2023 roku opublikowany na stronie internetowej:www.brwinow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brwinów – www.bip.brwinow.pl i wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów.

Informację o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowano w dzienniku internetowym Infopublikator.pl – www.infopublikator.pl w dniu 1 września 2023 roku.

Burmistrz Gminy Brwinów

Arkadiusz KOSIŃSKI

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.