Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie MIKOROWO działka  nr 19/32 o powierzchni 0,1393 ha

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie MIKOROWO działka  nr 19/32 o powierzchni 0,1393 ha

GKO.6840.2.23.2023.AT                                                                   

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

w dniu 15 września 2023 r. o godz. 11:30

na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie MIKOROWO działka  nr 19/32 o powierzchni 0,1393 ha

cena wywoławcza: 110.000,00 zł

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. D.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. D.U. z 2014 poz. 1490 ze zm.),

Źródło: https://czarnadabrowka.e-mapa.net/

 1. PRZEDMIOT PRZETARGU:.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Mikorowo.

Działka numer 19/32 o powierzchni 0,1393 ha, obręb ewidencyjny Mikorowo.

Opis użytków dla działki nr 19/32: RIVb – 0,1393 ha.

Opisana w księdze wieczystej nr  SL1l/00024065/0

Dział III – wolny od wpisów

Dział IV – wolny od wpisów

Działka nr 19/32:

 • w kształcie sześciokąta,
 • porośnięta trawami;
 • nieuzbrojona z możliwością uzbrojenia,
 • ze skłonem w kierunku wschodnim,
 • położona od drogi o nawierzchni  gruntowej  stanowiącej działkę nr 19/42 z nachyleniem od drogi w kierunku linii brzegowej jeziora
 • różnica wysokości na powierzchni działki wynosi ok. 7 m,
 • położona pomiędzy dwoma działkami stanowiącymi drogi, od północnego-zachodu z dz. nr 19/42 i od południowego wschodu z dz, nr 19/37,
 • zgodnie z mpzp północno zachodnia część działki przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną a południowo wschodnia część działki stanowi tereny zieleni –  pas przy dz. nr 19/37,

– Działka ma zapieniony dostęp do drogi publicznej.

Teren działki 19/32 zgodnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwała Rady Gminy Czarna Dąbrówka  nr XXVII/224/05 z dnia 09.09.2005 r. działka znajduje się w strefie oznaczonej symbolem: 035 MNL  – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej letniskowej, 038 Z – tereny zieleni

 Na terenie działki znajduje się strefa pełnej ochrony archeologiczno konserwatorskiej.

CENA WYWOŁAWCZA – 110.000,00 zł

Wadium                              – 11.000,00 zł

Obciążenia, ograniczenia lub obowiązki wynikające z przepisów szczególnych: Brak

Przetarg odbędzie się w dniu 15.09.2023 r. o godz. 1130 w Sali Narad – w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka

 1. WARUNEK UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu, podanego wyżej wadium, w terminie do dnia  12 września 2023 roku na konto Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka BS Łeba O/Czarna Dąbrówka 09932410180020001920000060 ze wskazaniem nieruchomości, której wpłata dotyczy.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 12 września 2023 roku wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE
 2. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. D.U. z 2022 poz. 2142 ze zm.) o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia od tej opłaty.
 3. Rozstrzygnięcie przetargu jest pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 4. Wadium, wpłacone przez zgłaszającego, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium, zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia.
 5. Wpłacenie wadium,  na przetarg, jest równoznaczne z zapoznaniem się z przeznaczeniem zbywanego terenu jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2014 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz U. z 2014 roku poz. 1490.).
 6. Dane osobowe zawarte w protokole z przetargu, posłużą do przeniesienia własności aktem notarialnym.
 7. Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej  w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić zaoferowaną kwotę wraz z podatkiem VAT, jeśli taki występuje. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty określonej kwoty w protokole z przetargu nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Czarna Dąbrówka może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy.
 8. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie  danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. Wskazania granic na gruncie  przez geodetę może dokonać Gmina Czarna Dąbrówka  na koszt kupującego. Kupujący zobowiązany będzie  do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniem wobec Gminy Czarna Dąbrówka w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w nieruchomości wykazano zmiany  w stosunku do danych  z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży.
 9. Nabywca pokrywa również koszt opłat notarialnych, koszt wypisów z aktu oraz opłaty sądowe.
 10. Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym http://www.bip.czarnadabrowka.pl/, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka i na tablicach sołectw Gminy.
 11. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 13, w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, lub pod numerem telefonu 59 82 12 643, (a.toporek@czarnadabrowka.pl)  w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00.

Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na okres, co najmniej 30 dni tj. od dnia 11.08.2023 roku do dnia przetargu 15.09.2023 na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.