Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
/
Wójt Gminy Główczyce ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Główczyce

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Główczyce ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Główczyce

Wójt Gminy Główczyce

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Główczyce

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
oraz katastru nieruchomości
Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaCena wywoławcza, wadium, postąpienie minimalne
1. Działka nr 284 2. Miejscowość Główczyce 3. Obręb Główczyce 4. Gmina Główczyce 5. Nr KW SL1S/00034828/6Nieruchomość gruntowa przeznaczona na prowadzenie działalności rolnej.   W ewidencji gruntów użytki
w działce opisane są jako grunty orne – RIVa 0.89 ha, RIVb 0.28 ha.   Umowa dzierżawy na okres 3 lat.
Cena wywoławcza: 5,85 kwintala pszenicy   Wadium: 100,00 zł   Postąpienie minimalne:
0,50 kwintala pszenicy

Przetarg odbędzie się dnia 11 stycznia 2024 r. o godzinie 9:00
w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, ul. Kościuszki 8.

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wpłatę należy umieścić do dnia 8 stycznia 2024 r. na rachunek bankowy Gminy Główczyce nr 96 9315 1030 0030 2898 2000 0030 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Ustce. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Główczyce.
  2. Roczny czynsz dzierżawny jest płatny jednorazowo do dnia 31 marca każdego roku. Pierwszy czynsz dzierżawny naliczany jest proporcjonalnie do okresu trwania dzierżawy w danym roku kalendarzowym i płatny jednorazowo w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
  3. Do wysokości czynszu doliczony będzie podatek VAT według stawki wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów. Na dzierżawcy ciąży opłata podatku od nieruchomości zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.).
  4. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawnej.
  5. Wójt Gminy Główczyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
  6. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, pokój nr 14,
    tel.: (59) 811 49 60.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy