Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Wójt Gminy Główczyce ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Główczyce

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Główczyce ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Główczyce

Wójt Gminy Główczyce

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Główczyce

Obręb geodezyjny Stowięcino

Numer działki 95/3

Powierzchnia nieruchomości 0,1743 ha

Numer księgi wieczystej SL1S/00035352/5

Cena wywoławcza 37.700,00 zł + VAT

Wadium 5.000,00 zł

Postąpienie minimalne 500,00 zł

Nieruchomość jest położona w uzupełnieniu istniejącej zabudowy mieszkaniowej
i zagrodowej oraz użytków rolnych w centrum wsi, naprzeciwko kościoła i plebanii.
Nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd z drogi publicznej jest możliwy przez działkę nr 95/2, stanowiąca własność Gminy Główczyce. W ewidencji gruntów opisana jest jako grunty orne klasy IVa. Działka ma kształt zbliżony do równoległoboku, leży na terenie równinnym, nie jest zabudowana.
Jest wykorzystywana jako użytek zielony, jej trzy boki są ogrodzone (od frontu siatka leśna, z pozostałych stron płoty przyległych posesji), wzdłuż trzech granic rosną drzewa zacieniające część jej obszaru.

Dla przedmiotowego terenu brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Główczyce obszar klasyfikowany jest jako grunty orne klas IV leżące w uzupełnieniu terenów zurbanizowanych i zabudowanych.

Przetarg odbędzie się dnia 16 maja 2023 r. o godzinie 9:00
w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, ul. Kościuszki 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wpłatę należy umieścić
do dnia 10 maja 2023 r.
na rachunek bankowy Gminy Główczyce nr 96 9315 1030 0030 2898 2000 0030 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Ustce. Dniem dokonania wpłaty
jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Główczyce.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość
oraz dowód wpłaty wadium. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis
z właściwego dla siedziby oferenta Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta.

Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto
nie później niż jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Wójt Gminy Główczyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, pokój nr 14,
tel.: (59) 811 49 60.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu