Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

60/2024

z dnia

29.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6668
/
/
Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne   nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Barnisławiu

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne   nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Barnisławiu

WÓJT GMINY KOŁBASKOWO

ogłasza   przetargi   ustne   nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości położonych w Barnisławiu

LpKsięga wieczystaObrębNr ew. działkiPow. nieruchomości (ha)Opis nieruchomości, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania  Cena nieruchomości netto (zł)Wadium (zł)
1.SZ2S/00003916/4Barnisław271/4010,6113Nieruchomość niezabudowana, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo uchwalonym uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo               Nr XLII/523/2022 z dnia 28 października 2022 roku oznaczona jest symbolami elementarnymi 2U/P – teren zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz 19ITe – teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, a w ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolami klasoużytku dr, N, RIIIb, RIVa, RIVb oraz RV.  15.916.950,001.591.695,00
2.SZ2S/00003916/4Barnisław271/38 i 271/4213,2828 i 0,6760 o łącznej pow. 13,9588Nieruchomość niezabudowana, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo uchwalonym uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo               Nr XLII/523/2022 z dnia 28 października 2022 roku oznaczona jest symbolem elementarnym 3U/P – teren zabudowy usługowej i produkcyjnej, a w ewidencji gruntów i budynków działki oznaczone są symbolami klasoużytku dr, N, RIVa, RV oraz RVI.  20.938.200,002.093.820,00

Przetargi odbędą się w świetlicy gminnej w Kołbaskowie – Kołbaskowo nr 87 w dniu 06.11.2023r., w tym: godz. 9.00 – poz. 1, 10.00 – poz. 2.

Przetarg przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie. Do ceny nieruchomości netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w dniu przetargu. Cena nieruchomości brutto ustalona w przetargu płatna jest przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w pieniądzu (PLN) przelewem na rachunek bankowy Gminy Kołbaskowo: Bank PeKaO S.A.    II/O Szczecin numer: 95 1240 3927 1111 0000 4099 1928, najpóźniej w terminie do dnia 27.10.2023r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy Kołbaskowo) oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium oraz w przypadku:

– osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;

– osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty wadium w tytule przelewu należy podać: dane nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (nr działki i obręb) oraz imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oferenta. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium zwraca się osobie, która nie wygrała przetargu, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży, w tym opłaty notarialne i koszty sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: brak.

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości:

  • Nieruchomości opisane w pkt. 1 i 2 położone są w kompleksie działek usytuowanych w obrębie geodezyjnym Barnisław, wzdłuż autostrady A6 w kierunku zachodnim do granicy z Niemcami (brak dostępu do działek z autostrady). Dojazd do całego kompleksu będzie odbywał się po działkach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny dróg publicznych w klasie dróg lokalnych i dojazdowych. Na terenie części działek drogowych (część terenu oznaczonego symbolem elementarnym 01 KD.L) Gmina zrealizowała inwestycję polegającą na „Budowie nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych w gminie Kołbaskowo wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”, której zakres obejmował budowę drogi głównej o długości całkowitej 1.253,92 km, szerokości 7m                  z poszerzeniami na łukach poziomych o nawierzchni bitumicznej, z odwodnieniem do dwustronnych rowów drogowych, a także m.in. budowę zjazdu z drogi powiatowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę rowów melioracyjnych, przebudowę infrastruktury teletechnicznej i budowę kanalizacji technologicznej. Przedmiotowe działki położone są na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo Nr XLII/523/2022 z dnia 28 października 2022 roku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022r. poz. 4942). Działki mają nieregularne kształty, teren jest zróżnicowany wysokościowo, pofałdowany i nieogrodzony. Nieruchomości znajdują się w strefie ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, a część terenu położona jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 122 – Dolina Kopalna Szczecin. Działki objęte są umową dzierżawy – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej – zawartą w dniu 02.10.2020r., znak: GN.6845.13.2020 na okres 3 lat, tj. do dnia 01.10.2023r. pomiędzy Gminą Kołbaskowo, a osobą fizyczną, z której wynika między innymi, że dzierżawca, w razie sprzedaży przedmiotowych nieruchomości, będzie zobowiązany opuścić przedmiot dzierżawy w trybie natychmiastowym i nie będzie wnosił żadnych roszczeń o odszkodowanie z tytułu poniesionych nakładów i braku możliwości zebrania plonów, na co dzierżawca wyraził zgodę.
  • W przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, jego wycinka powinna być uzgodniona z Referatem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Kołbaskowo. Koszty związane z wycinką ponosi nabywca.
  • Nabywcy przyjmują działki w stanie istniejącym. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Gmina nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
  • Gmina Kołbaskowo nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych występowania w obrębie zbywanych nieruchomości ewentualnie znajdujących się w glebie: pozostałości budowlanych, zabytków, niewypałów, odpadów i zanieczyszczeń. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.
  • W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Kołbaskowo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
  • Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Kołbaskowo – Urząd Gminy Kołbaskowo można uzyskać na stronie www.bip.kolbaskowo.pl.
  • Przy spełnieniu wymogów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, istnieje możliwość uzyskania decyzji o wsparciu dla inwestycji od Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (więcej informacji na stronie: www.kssse.pl).
  • Zgodnie z § 30b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.) przetarg ustny nieograniczony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Właściwy organ, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
  • Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości. Nieruchomość można oglądać w miejscu lokalizacji po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem sprzedającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Gminy w Kołbaskowie w godzinach pracy urzędu(tel.: 91 88 49 035, e-mail: lipinska@kolbaskowo.pl). Ogłoszenie wywiesza się na okres 2 miesięcy, licząc od dnia 30.08.2023r. Wójt Gminy Kołbaskowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadnionych przyczyn.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zajączkowo

Kruszyna

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO