Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący części działki stanowiącej własność Gminy Miedźna, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący części działki stanowiącej własność Gminy Miedźna, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

                                                   Miedźna, dnia 11.09.2023r.                            

   W Y K A Z  

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2023 poz. 344 z późn. zmianam).

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący części działki stanowiącej własność Gminy Miedźna, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

  • Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka oznaczona numerem 729/17 (użytek RIIIb), zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod numerem KA1P/00008484/9 jako własność Gminy Miedźna.

  • Powierzchnia gruntu przeznaczonego do dzierżawy: 0,0004 ha.
  • Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:

Część działki niezabudowanej położona w Woli przy ulicy Bieruńskiej przeznaczona pod baner reklamowy.

  • Termin zagospodarowania nieruchomości: 24.11.2023r. – 24.11.2024r.
  • Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Stawka czynszu za dzierżawę wynosi 60,63 zł /miesiąc/netto

  • Terminy wnoszenia opłat:

Czynsz dzierżawny płatny będzie do 15 dnia każdego miesiąca przez cały okres trwania dzierżawy.

  • Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowany
w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Miedźna na okres 21 dni.

                                                                                                                                                     Z UP. WÓJTA GMINY

mgr Renata Łuniewska

      Zastępca Wójta 

Wykaz wywieszono w dniu 11.09.2023r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia