Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
WÓJT GMINY PRZYWIDZ OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY PRZYWIDZ OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz.

Przywidz, dnia 27.06.2022 r.

 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. l, art.38, art. 39 ust. 1, art. 40 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014 r., poz.1490) – WÓJT GMINY PRZYWIDZ OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz.

WÓJT GMINY PRZYWIDZ

 uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 27.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu został wywieszony na okres 30 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej obejmujący działki:

L.p.Nr ewid. działkipowierzchniamiejscowośćNr KWCena wywoławcza bruttoWadiumMinimalna wysokość postąpienia
m2
1.416/142850PrzywidzGD1G/00034572/01 525 000,00152 500,0015 500,00

 Przetarg na sprzedaż ww. działek odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Przywidzu, w kolejności podanej jak niżej, w dniu:

Data przetarguGodzina przetarguNr działkiPołożenieData wpływu wadium
28.07.2022 r.1030416/14PRZYWIDZ25.07.2022 r.

 II. Cena wywoławcza działek zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

III. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Wadium należy wnieś w pieniądzu w wysokościach i terminie podanym w tabeli powyżej „Data wpływu wadium” dla danej działki.

Wadium wpłacone na konto winno znajdować się najpóźniej w dniu 25.07.2022 r. na rachunku bankowym Gminy Konto Urzędu Gminy Przywidz nr  65 8335 0003 0112 3712 2000 0002 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdański.

IV. Uczestnicy przed otwarciem przetargu okazują: dowód tożsamości, oświadczenie małżonka wyrażającego zgodę na nabycie nieruchomości, dowód wniesienia wadium; ponadto osoby biorące udział w przetargu winny posiadać kopię dowodu osobistego współmałżonka, nr PESEL obojga małżonków – celem spisania danych niezbędnych do zawarcia Aktu Notarialnego w przypadku wygrania przetargu.

Osoby prawne: wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie do udziału w przetargu.

V. Akt notarialny powinien zostać zawarty w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia przetargu.

VI. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną w przetargu cenę (po uwzględnieniu wadium) po doręczeniu pisemnego zawiadomienia o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.

VII. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni robocze od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

VIII. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca działki.

IX. Opis nieruchomości:

  1. Nieruchomość objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą nr XX/160/2020 Rady Gminy Przywidz z dnia 30.11.2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz IV, dla terenów objętych zakazem zabudowy od rzek i jezior, w obrębie geodezyjnym Przywidz, gmina Przywidz (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 04.02.2021 r., poz. 437) i położona jest w granicach strefy: U – teren zabudowy usługowej z wyłączeniem usług uciążliwych.
  2. Teren działki jest pochyły, teren opadający w kierunku południowo-zachodnim. Różnica wysokości gruntu wynosi około 3m.
  3. Zaopatrzenie w urządzenia infrastruktury technicznej:
  • Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej na warunkach gestora sieci (sieć wodociągowa w odległości około 28 m);
  • Odprowadzanie ścieków: do kanalizacji sanitarnej na warunkach gestora sieci (sieć kanalizacyjna przechodzi wzdłuż południowej granicy działki);
  • Przyłączenia projektowanych budynków do sieci elektroenergetycznej na warunkach gestora sieci; przez północno-wschodnią część działki przechodzi napowietrzna linia energetyczna oraz w północnej części działki znajduje się słup napowietrznej linii energetycznej;
  • Dojazd: drogę wewnętrzną stanowiącą własność Gminy Przywidz – dz. 416/10 oraz 416/3 do drogi wojewódzkiej nr 221.

     4.Działki nie są obciążone i są wolne od praw osób trzecich.

       5.W akcie notarialnym – umowie sprzedaży nieruchomości powinna zostać dodatkowo ustanowiona nieograniczona w czasie służebność na rzecz Gminy Przywidz zapewniająca dostęp do znajdującej się na tym terenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

X. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Przywidz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.   

XI. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1380 z późń. zm.).

XII. W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy może odwołać ww. przetarg, o czym poinformuje publicznie.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 6 RODO. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Przywidz dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Przywidz (https://przywidz.bip.gov.pl/), która zawiera min. informację o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Przywidz w związku z realizacją przetargu na podstawie niniejszego ogłoszenia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został również umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Przywidz www.przywidz.pl

Działki będące przedmiotem ogłoszenia zostały szczegółowo opisane w zarządzeniu Wójta Gminy Przywidz z dnia 23.05.2022 r. nr 33/2022 dostępnym na stronie internetowej www.przywidz.pl 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 058/ 682 59 93, 682 59 92 lub w pokoju nr 16,15 (II piętro) Urzędu Gminy w Przywidzu

WÓJT GMINY PRZYWIDZ    

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z