Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Wójt Gminy Rymań ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych zamieszkujących na terenie miejscowości Gorawino, na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Gorawino, na okres 5 lat

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rymań ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych zamieszkujących na terenie miejscowości Gorawino, na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Gorawino, na okres 5 lat

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ) oraz Uchwały Nr XXXII/188/18 Rady Gminy Rymań z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata

                  Wójt Gminy Rymań 

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych zamieszkujących na terenie miejscowości Gorawino, na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Gorawino, na okres 5 lat:

1) działka nr 150 o powierzchni 3,74 ha, KW KO1L/00044602/5

w tym: RIIIb – 1,70 ha, RIVa – 2,00 ha, W-Ps IV – 0,04 ha.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 1 564,36 zł, – VAT zwolniony. Wadium: 300,00 zł.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania ww. nieruchomością – istniejące użytki rolne dotychczas użytkowane w ramach umowy dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej umowa wygasa 20 marca 2023 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2023 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Rymań na Sali Konferencyjnej.
Osoby biorące udział w przetargu winny dostarczyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, które należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Rymań pok. nr 13, I piętro, w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Wpłaty wadium należy dokonać w terminie do dnia 31 marca 2023 r. włącznie przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Gminy Rymań w Pomorskim PBS Oddział/Rymań nr 50858110430600035820000014.

Dzierżawcą gruntów zostanie osoba, która zaoferuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku:
1) gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
2) uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

 1. złożą w wyznaczonym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem dokumentów:
   dowodem wpłaty wadium,
   oświadczeniem oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
   oświadczeniem oferenta, że jest rolnikiem indywidualnym zamieszkującym na terenie miejscowości Gorawino, gm. Rymań,
   oświadczeniem oferenta, że jest mu znany stan faktyczny oferowanej do dzierżawy nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami z tego tytułu wobec Gminy Rymań,
   oświadczeniem oferenta, o nie posiadaniu żadnego zadłużenia w podatku od nieruchomości i czynszu dzierżawnego wobec Gminy Rymań.
 2. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy Rymań w dniu 3 kwietnia 2023 r. od godziny 12.00 na parterze, na tablicy ogłoszeń.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu w dniu 4 kwietnia 2023 r. przedłożyć komisji przetargowej:
• w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
• w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
• w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

Wójt Gminy Rymań może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rymań na okres od dnia 1 marca 2023 r. do 3 kwietnia 2023 r., zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Rymań bip.ryman.pl, rozesłane do sołtysów, ponadto informację o wywieszeniu tego ogłoszenia podano w Dzienniku infopublikator.pl.

Informacje szczegółowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rymaniu, parter pokój nr 10 lub
pod telefonem 94 35 34801.

Rymań, dnia 01 marca 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu