Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

80/2023

z dnia

21.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2461
/
/
Wójt Gminy Rymań podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rymań podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2022

                                                                  Wójta Gminy Rymań z dnia 28 czerwca 2022 r

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE ZAMIANY

               Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Uchwały NR XXX/249/22 Rady Gminy Rymań z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Wójt Gminy Rymań

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany                                                                                          

Adres nieruchomościDrozdowo, gm. Rymań,pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie
Nr księgi wieczystejKW nr KO1L/00021101/6
Oznaczenie w księdze wieczystej iw ewidencji gruntówNr działki ewidencyjnej93
Nazwa i nr obrębu0062 Drozdowo
Powierzchnia nieruchomości0,94haw tym: RIIIa – 0,82 ha, RIVa – 0,12 ha
 Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa położona na północnych obrzeżach miejscowości Drozdowo, w odległości 0,5 km od zwartej zabudowy wsi, przy drodze gminnej w kierunku Białokur. Działka od wschodu przylega do drogi Gminnej, od pozostałych stron sąsiaduje z gruntami rolnymi. W sąsiedztwie działki zlokalizowana jest zabudowa. Uzbrojenie techniczne: w sąsiedztwie w drodze gminnej instalacja.
 Przeznaczenie i sposób zagospodarowania Gmina Rymań nie posiada ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań            i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rymań, przedmiotowa działka zlokalizowana na obszarze oznaczonym jako grunty orne mało żyzne, nieużytkowane inne grunty, część działki przylegająca do drogi gminnej (dz.209 obr. Drozdowo) mieszkalnictwo w tym usługi nieuciążliwe i inne funkcje uzupełniające.  
Forma zbyciaZbycie w trybie bezprzetargowym w drodze umowy zamiany zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)
 Cena nieruchomości86 200,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych 00/100) VAT zwolniony.
Termin zapłatyDopłata wynikająca z różnych wartości zamienianych nieruchomości nastąpi przed zawarciem aktu notarialnego
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.      1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.Osoby, o których mowa wyżej winny spełniać jeden z następujących warunków:– są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia       1990 r. , albo jego spadkobiercami,– przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów.    6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 9 sierpnia 2022 r.(wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rymań ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rymań i na tablicach sołectw na okres 21 dni tj. od 28 czerwca do 19 lipca 2021 r., ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podano do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Rymań bip.ryman.pl, ogłoszenie w prasie lokalnej i internetowej.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości objętej wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy Rymań, parter pok. nr 10 lub pod nr tel. /94/ 35 34 801.                                                                                  

Rymań, dnia 28 czerwca 2022 r.   

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Informacja o zamieszczeniu wykazu dotyczącego użyczenia na rzecz Gminy Abramów, nieruchomości Skarbu Państwa

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Burmistrz Knyszyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Knyszyn

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomość oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 405 w Jackowicach