Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Wójt Gminy Świlcza ogłasza przetarg pisemny nieograniczonym na dzierżawę nieruchomość położonej w miejscowości Bzianka

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Świlcza ogłasza przetarg pisemny nieograniczonym na dzierżawę nieruchomość położonej w miejscowości Bzianka

Wójt Gminy Świlcza

ogłasza przetarg pisemny nieograniczonym na dzierżawę nieruchomość położonej w miejscowości Bzianka

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, działka o numerze ewidencyjnym 619 i powierzchni 0,0696 ha, położona w obrębie 227 Bzianka, województwo podkarpackie, powiat rzeszowski, miasto Rzeszów. Dla przedmiotowej działki, założona została księga wieczysta RZ1Z/00196053/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Kształt regularny, nieruchomość położona jest w sąsiedztwie gruntów użytkowanych rolniczo, klasa gruntu Lzr – PsIII ( grunt zadrzewiony i zakrzewione, pastwiska trwałe), dojazd do nieruchomości drogami gruntowymi: od strony miasta Rzeszów ul. Św. Jakuba, od strony Gminy Świlcza drogami gminnymi 137301R, 137306R.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z Uchwałą nr XLIV/371/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Świlcza z przeznaczeniem do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.

Okres dzierżawy: 10 lat

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego : 35,00 zł. netto

Do ustalonego w przetargu rocznego czynszu dzierżawnego zostanie doliczony należny podatek VAT. Czynsz płatny będzie  do 31 marca każdego roku , przy czym za rok dzierżawny uważa się rok od 1 marca do końca lutego roku następnego. Czynsz podlega waloryzacji według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług publikowany przez GUS poczynając od pierwszego roku dzierżawy.

Przetarg przeprowadza się w dwóch etapach:

Etap I – część jawna przetargu z udziałem oferentów – tj. otwarcie ofert, odczytanie nazwisk (nazw) i adresów oferentów oraz proponowane w ofertach stawki czynszu.

Etap II – analiza ofert pod kątem zgodności z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu i ocena ofert w oparciu o wskazane w warunkach przetargu kryteria oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Otwarcie ofert odbędzie się 25 lipca 2022 roku o godzinie 10.00  w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza pok. Nr 7 (sala posiedzeń).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w  wysokość 7,00 zł w kasie Urzędu Gminy pok. Nr 4, lub przelewem bankowym na konto w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim Oddział w Świlczy, Nr 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003 – w terminie do 20 lipca 2022 r. W tytule przelewu należy wpisać ”wadium – działka 619 Bzianka”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy Świlcza

Uczestnikowi przetargu , który przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za pierwszy rok dzierżawy, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Warunki przystąpienia do przetargu:

  1. Złożenie pisemnej i kompletnej oferty
  2. Dowód wpłaty wadium
  3. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestników przetargu.

Pisemne oferty na dzierżawę nieruchomości w zaklejonych kopertach z opisem ”Przetarg na dzierżawę działki nr 619 w obręb 277 Bzianka” prosimy składać na dziennik podawczy pok. 205 sekretariat Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza w terminie do 20 lipca 2022 r.

Oferta powinna zawierać:

  1. Imię i nazwisko i adres oferenta
  2. Datę sporządzenia oferty
  3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
  4. Oferowaną kwotę netto rocznego czynszu dzierżawnego
  5. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy
  6. Dowód wpłaty wadium

Protokół z przetargu stanowi podstawę zwarcia umowy dzierżawy, która zostanie zawarta najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku odstąpienia przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium przez niego wpłacone przepada na rzecz Gminy Świlcza.

Koszty geodezyjnego okazania granic przedmiotu dzierżawy na żądanie dzierżawcy ponosi dzierżawca.                                                                                      

Ogłoszenie o przetargu wraz z projektem umowy dzierżawy zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz w prasie codziennej ogólnokrajowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pon. 7:30 – 17.30, wt. – ptk.. 7: 30 – 15:00 w  siedzibie Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza, pokój nr 9, tel.(17) 86 70 148.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO