Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym:

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym:

Wieprz, dnia 18 sierpnia 2023 r.

Wójt Gminy

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 344 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym:

Zbycie – stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – T. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm. nastąpi w trybie bezprzetargowym:

Nieruchomość z gminnego zasobu:

Część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz, położonej w Gminie Wieprz, obręb Nidek, składającej się z zabudowanej częścią budynku produkcyjnego, usługowego i gospodarczego dla rolnictwa działki gruntu o nr ewid.: 1418/2 o pow. 0,0042 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00089807/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działka 1418/2 sklasyfikowana jest jako BTereny mieszkaniowe.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Zbycie nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Działka gruntowa o nr ewid. 1418/2 o pow. 0,0042 ha położona przy ul. Dolnej w miejscowości Nidek, gmina Wieprz, powiat wadowicki, w odległości około 2,6 km od centrum gminy Wieprz, 7 km do miasta Andrychów oraz w odległości około 15,5 km od centrum Wadowic (miasta powiatowego). Działka 1418/2 o pow. 0,0042 ha jest częściowo zabudowana fragmentem budynku produkcyjnego, usługowego i gospodarczego dla rolnictwa. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Okolica spokojna, cicha. Dojazd do działki z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Działka płaska, o nieregularnym, wydłużonym kształcie, zagospodarowana.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018  Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.)  zmienionej uchwałą nr Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 października 2020 r. (DZ. URZ. WOJ. z 2020 poz 6845 z dnia 06.11.2020),  zmienionej uchwałą Nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Wieprz z dnia 11 października 2021 r. DZ. URZ. WOJ. z 2021 poz 5840 z dnia 22.10.2021) zmienionej uchwałą Nr XXXVI/286/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 13 lipca 2022 r. DZ. URZ. WOJ. z 2022 poz 5135 z dnia 25.07.2022) działka 1418/2objęta jest ustaleniami: 

w części około 21% w terenach oznaczonych symbolem: 4MN.34  o ustaleniach: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w pozostałej części ok. 79% w terenach oznaczonych symbolem: 4KDL.6 o ustaleniach: tereny dróg publicznych klasy drogi  lokalnej.

Wartość rynkowa  prawa własności do działki 1418/2 wynosi:

 2.172,00 złotych netto, 2.671,56 złotych brutto

Słownie brutto: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 56/100

Nieruchomość zamienna:

Część nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położona  w Gminie Wieprz, obręb Nidek, o łącznej powierzchni 0,0087 ha, składającej się z działki    o nr ewid. 1499/1 o pow. 0,0087 ha, niezabudowana, zajęta pod drogę gminną G000025 Nidek – Cmentarz Granica (ul. Dolna), objęta księgą wieczystą nr KR1W/00013896/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów działka 1499/1 sklasyfikowana jest jako: dr – drogi.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Przedmiotowa działka nr 1499/1 o pow. 0,0087 ha, położona przy ul. Dolnej w miejscowości Nidek, gmina Wieprz, powiat wadowicki, w odległości około 2,6 km od centrum gminy Wieprz, 7 km do miasta Andrychów oraz w odległości około 15,5 km od centrum Wadowic (miasta powiatowego). Dojazd następuje po działkach stanowiących drogę gminną o nawierzchni asfaltowej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka o nieregularnym, wydłużonym kształcie, utrudniającym inne jej wykorzystanie niż pod infrastrukturę drogową. Teren płaski, stanowiący w terenie fragment drogi o nawierzchni asfaltowej, co skutkuje utrudnioną możliwością zagospodarowania.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018  Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.)  zmienionej uchwałą nr Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 października 2020 r. (DZ. URZ. WOJ. z 2020 poz 6845 z dnia 06.11.2020),  zmienionej uchwałą Nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Wieprz z dnia 11 października 2021 r. DZ. URZ. WOJ. z 2021 poz 5840 z dnia 22.10.2021) zmienionej uchwałą Nr XXXVI/286/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 13 lipca 2022 r. DZ. URZ. WOJ. z 2022 poz 5135 z dnia 25.07.2022) działka 1499/1objęta jest ustaleniami: 

w terenach oznaczonych symbolem: 4KDL.6 o ustaleniach: tereny dróg publicznych klasy drogi  lokalnej.

Wartość rynkowa  prawa własności do działki  nr 1499/1 wynosi:

2.708,00 złotych brutto.  

Słownie brutto: dwa tysiące siedemset osiem złotych 00/100

W terminie  6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym zgodnie  art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, bądź są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercami mogą złożyć wniosek o skorzystanie z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
Cena nieruchomości winna być wpłacona jednorazowo na konto Urzędu Gminy Wieprz przed  zawarciem umowy notarialnej, po wyłonieniu nabywcy.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz oraz      w sołectwach Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 18.08.2023 r. do dnia 08.09.2023  r., w BIP –Gminy Wieprz oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz,  ul. Centralna 5, pokój nr 14, tel. 33 87-55-118 wew. 16.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia