Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy

Wieprz, dnia 08 sierpnia 2022 roku

Wójt Gminy Wieprz

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1899 z późn. zmian.)

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy:

Lp.Położenie nr działki nr KWPowierz-chniaprzeznaczenie nieruchomości w MPZP Gminy WieprzOpis nieruchomości, sposób zagospodarowaniaOkres dzierżawy
1.Wieprz, część działki nr 703/7 KR1W/00033217/470 m26U2.1 tereny usług komercyjnychPołudniowo-zachodnia część działki pod ustawienie na niej kiosku branży spożywczej,              ter. zabud. inne Bi3 lata
3.Frydrychowice, nieruchomość składająca się          z części działki nr  2449/12 KR1W/00056994/1      15 m2  1MU.19 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowejdziałka niezabudowana                         z przeznaczeniem pod ustawienie na niej tymczasowego blaszanego garażu, grunt orny o klasie Ł IV3 lata

Zgodnie z uchwałą nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku (M.P. z 2004 roku nr 215 poz. 2451) w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz oraz uchwałą nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu  nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz, minimalne stawki za dzierżawę gruntu na:

  • działalność gospodarczą i zawodową wynosi 1,50 zł za 1m2 powierzchni miesięcznie (netto)  + VAT 23% + podatek od nieruchomości
  • inne cele, w tym pod garaże wynosi 0,60 zł za 1m2 powierzchni miesięcznie (netto) + VAT 23% + podatek od nieruchomości.

Określone stawki podlegają corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów     i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS, z mocą  1 marca danego roku.

Płatność czynszu nieruchomości oznaczonej działką 703/7 położonej w Wieprzu oraz działką 2449/12 położonej we Frydrychowicach winna być regulowana wpłatą gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na konto:  ING Bank Śląski S. A. 36 1050 1100 1000 0022 7925 7626 do20 dnia każdego miesiąca z góry.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz   na okres 21 dni tj. od dnia 08 sierpnia 2022 roku do dnia 29 sierpnia 2022 roku, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.pl oraz w BIP Wieprz.

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz,  ul. Centralna 5, pokój nr 3, tel. (033) 875 – 51 – 18 wew. 16.

               Wójt Gminy Wieprz

                                                                                               mgr Małgorzata Chrapek

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO