Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

Wieprz, dnia 11 sierpnia 2023 r.

Wójt Gminy

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 344 z późn. zmian.)

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym:

Zbycie – stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 67 ust. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 344 z późn. zmian.) nastąpi         w trybie bezprzetargowym.

Przedmiotem sprzedaży jest:

Część nieruchomości pozostającej własnością Gminy Wieprz, położonej w Gminie Wieprz, obręb Wieprz, powiat wadowicki, składającej się z działki nr 3995/7 o pow. 0,0105 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00092115/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, zabudowanej ogrodzeniem z siatki metalowej stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności.

Według ewidencji gruntów  działka nr 3995/7 sklasyfikowana jako: BTereny mieszkaniowe.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń oraz zobowiązań.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Przedmiotowa nieruchomość składająca się z działki ewid. nr 3995/7 o pow. 0,0105 ha, położona jest strefie pośredniej  przy ulicy Górskiej w miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki, woj. małopolskie w odległości około 1,5 km od centrum gminy Wieprz, 3,5 km do miejscowości Andrychów i około 13,5 km do centrum Wadowic (miasta powiatowego). Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowane i przeznaczone pod zabudowę. Okolica cicha i spokojna. Teren częściowo płaski, zbliżony do wąskiego prostokąta.  Przez działkę przebiega sieć wodociągowa i gazowa. Na przedmiotowej działce zlokalizowane jest ogrodzenie z siatki metalowej o znacznym stopniu zużycia. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gminną  o nawierzchni asfaltowej ul. Górską. Przedmiotowa działka jest nie inwestycyjna tj. brak możliwości jej zabudowania.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018  Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.)  zmienionej uchwałą nr Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 października 2020 r. (DZ. URZ. WOJ. z 2020 poz 6845 z dnia 06.11.2020),  zmienionej uchwałą Nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Wieprz z dnia 11 października 2021 r. DZ. URZ. WOJ. z 2021 poz 5840 z dnia 22.10.2021) zmienionej uchwałą Nr XXXVI/286/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 13 lipca 2022 r. DZ. URZ. WOJ. z 2022 poz 5135 z dnia 25.07.2022) nieruchomośćobjęta jest ustaleniami: 

–   tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol 6MU.76)

Cena sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 3995/7 o pow. 0,0105 ha wynosi:  9.000,00 złotych brutto,

Słownie: dziewięć  tysięcy złotych brutto

zawiera podatek VAT zgodnie  z obowiązującą stawką tj.  23%.  

W terminie  6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym zgodnie  art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, bądź są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercami mogą złożyć wniosek o skorzystanie z prawa pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości. Osoby w/w korzystają  z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie. Cena nieruchomości winna być wpłacona jednorazowo na konto Urzędu Gminy Wieprz przed  zawarciem umowy notarialnej.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz oraz  w sołectwach Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 11 sierpnia 2023 r. do dnia 01 września 2023 r. w BIP – Gminy Wieprz oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz,  ul. Centralna 5, pokój nr 14, tel. 33 87-55-118 wew. 16.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości