Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Wójt  Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Zalesice

OGŁOSZENIE

Wójt  Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Zalesice

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Wójt  Gminy Wierzbica

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 188/6 o powierzchni 0,69 ha położonej w miejscowości Zalesice, stanowiącej własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00023486/2.

Przedmiotem przetargu dotyczącego dzierżawy jest działka o numerze ewidencyjnym 188/6 o powierzchni 0,69 ha położona w miejscowości Zalesice, ujęta w wykazie nieruchomości, który zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach 26.05.2022r. do 15.06.2022r., na stronie internetowej Urzędu oraz w dzienniku internetowym.

W/w nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres 5 lat. Roczna cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego wynosi 69,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Wpłacenie wadium w kwocie 10,00 zł na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 09.09.2022 r.
    Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po zakończeniu przetargu.
  2. Złożenie pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o:

– zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

– wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

  1. Okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.
  2. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
  3. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
  4. Złożenie pisemnego oświadczenia, że nabywcy znane jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wierzbica.

Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu.

Przetarg odbędzie się 14.09.2022 r. godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

Szczegółowe informacje w przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 22, tel. 48 6183638, w godzinach urzędowania.

Wierzbica 2022-08-08

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z