Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZAGMINYIMIASTA CZERWIONKA–LESZCZYNY

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie

prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
działki nr 5112/588 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Leszczyny

Przedmiot przetargu: prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Leszczyny, obejmującej działkę o nr 5112/588 o pow. 0,1136 ha dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi
KW GL1Y/00114379/1 – dział III i IV jest wolny od wpisów.

Nieruchomość położona jest w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. Błękitnej
– lokalna droga o nawierzchni z płyt betonowych sięgająca ostatnich zabudowań,
w sąsiedztwie działki 5112/588 droga gruntowa. Działka obejmuje obszar kształtem zbliżony do prostokąta o dł. ok. 47-48 m i szer. ok. 25 m. Obszar ten jest prawie płaski. Działka jest niezagospodarowana, porośnięta zielenią, a dawniej była użytkowana jako grunt orny. W odległości ponad 100 metrów przebiega sieć: wodociągowa, energetyczna i kanalizacji sanitarnej.

Obszar nieruchomości objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/540/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 30 kwietnia
2018 r., poz. 2929) – działka nr
5112/588 położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 3MN).

Cena wywoławcza: 82 000,00netto (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące zł 00/100). Sprzedaż prawa do nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

Wadium: 13 000,00 (słownie: trzynaście tysięcy zł 00/100) wniesione
w pieniądzu
do dnia 29.09.2023 r. Wpłata wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.10.2023 r. o godzinie 10ºº na sali narad Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9.

Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, w sposób zwyczajowo przyjęty w filii urzędu przy al. Św Barbary 6 opublikowane na stronach internetowych urzędu www.czerwionka-leszczyny.pl
i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie „Infopublikator.pl”.

Wszelkie informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn przy al. Św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach lub telefonicznie 32 429 59 85.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Załączniki:

  1. ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 5112/588 położonej w Czerwionce-Leszczynach,
    obr. Leszczyny
  2. kopia mapy zasadniczej.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu