Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5721
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZAGMINYIMIASTA CZERWIONKA–LESZCZYNY

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie

prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
działki nr 5112/588 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Leszczyny

Przedmiot przetargu: prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Leszczyny, obejmującej działkę o nr 5112/588 o pow. 0,1136 ha dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi
KW GL1Y/00114379/1 – dział III i IV jest wolny od wpisów.

Nieruchomość położona jest w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. Błękitnej
– lokalna droga o nawierzchni z płyt betonowych sięgająca ostatnich zabudowań,
w sąsiedztwie działki 5112/588 droga gruntowa. Działka obejmuje obszar kształtem zbliżony do prostokąta o dł. ok. 47-48 m i szer. ok. 25 m. Obszar ten jest prawie płaski. Działka jest niezagospodarowana, porośnięta zielenią, a dawniej była użytkowana jako grunt orny. W odległości ponad 100 metrów przebiega sieć: wodociągowa, energetyczna i kanalizacji sanitarnej.

Obszar nieruchomości objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/540/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 30 kwietnia
2018 r., poz. 2929) – działka nr
5112/588 położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 3MN).

Cena wywoławcza: 82 000,00netto (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące zł 00/100). Sprzedaż prawa do nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

Wadium: 13 000,00 (słownie: trzynaście tysięcy zł 00/100) wniesione
w pieniądzu
do dnia 29.09.2023 r. Wpłata wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.10.2023 r. o godzinie 10ºº na sali narad Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9.

Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, w sposób zwyczajowo przyjęty w filii urzędu przy al. Św Barbary 6 opublikowane na stronach internetowych urzędu www.czerwionka-leszczyny.pl
i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie „Infopublikator.pl”.

Wszelkie informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn przy al. Św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach lub telefonicznie 32 429 59 85.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Załączniki:

  1. ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 5112/588 położonej w Czerwionce-Leszczynach,
    obr. Leszczyny
  2. kopia mapy zasadniczej.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży