Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Wyciąg z ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia

Wyciąg z ogłoszenia

Burmistrza Kolbuszowej

o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 1549/16 o pow. 0,0228 ha, objętej
KW TB1K/00020697/1.

– Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 23 000,00 złotych (brutto; w tym VAT 23 %)

– Wadium wynosi 4 600,00 złotych

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21, w sali Nr 1 w dniu 6 października 2023 r. o godzinie 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 29 września 2023 r. na konto bankowe Urzędu Nr 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 w BS Kolbuszowa (decyduje data wpływu na konto).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 29 września 2023 r. do godziny 1530 zgłosić na piśmie uczestnictwo w przetargu, które należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21, w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 6 wraz z dokumentem potwierdzającym, iż są właścicielami nieruchomości przyległej do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (aktualny wypis z rejestru gruntów) oraz przedłożyć dokument potwierdzający wpłatę wadium. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 1549/16 poł. w Kolbuszowej”.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Ogłoszenie o przetargu podano na stronach internetowych: bip.kolbuszowa.pl, www.kolbuszowa.pl jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa.

Szczegółowe informacje o przetargu i jego przedmiocie można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Kolbuszowej w pokoju nr 14 codziennie w godzinach 800 – 1500 oraz telefonicznie
pod nr 17 2271 333.

Burmistrz Kolbuszowej

Jan Zuba

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.