Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZAGMINYIMIASTA CZERWIONKA–LESZCZYNY

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie

prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
działki nr 5113/588 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Leszczyny

Przedmiotprzetargu: prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Leszczyny, obejmującej działkę o nr 5113/588 o pow. 0,0868 ha dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi
KW GL1Y/00114379/1 – dział III i IV jest wolny od wpisów.

Nieruchomość położona jest w Czerwionce -Leszczynach, przy ul. Błękitnej – lokalna droga o nawierzchni z płyt betonowych sięgająca ostatnich zabudowań,
w sąsiedztwie działki nr 5113/588 droga gruntowa. Działka obejmuje obszar kształtem zbliżony do prostokąta o dł. ok. 36 m i szer. ok. 23-25 m. Obszar ten jest prawie płaski. Działka niezagospodarowana, porośnięta zielenią, a dawniej była użytkowana jako grunt orny. W odległości ponad 100 metrów przebiega sieć: wodociągowa, energetyczna i kanalizacji sanitarnej

Obszar nieruchomości objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/540/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 30 kwietnia
2018 r., poz. 2929) – działka nr
5113/588 położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 3MN).

Cena wywoławcza: 69 000,00netto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy zł 00/100). Sprzedaż prawa do nieruchomości następuje za cenę uzyskaną
w wyniku przetargu. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

Wadium: 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) wniesione
w pieniądzu
do dnia 13.10.2023 r. Wpłata wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.10.2023 r. o godzinie 10ºº na sali narad Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9.

Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, w sposób zwyczajowo przyjęty w filii urzędu przy al. Św Barbary 6 opublikowane na stronach internetowych urzędu www.czerwionka-leszczyny.pl
i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie „Infopublikator.pl”.

Wszelkie informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn przy al. Św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach lub telefonicznie 32 429 59 85.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Załączniki:

  1. ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 5113/588 położonej w Czerwionce-Leszczynach,
    obr. Leszczyny
  2. kopia mapy zasadniczej.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia