Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

Nidzica, 03 sierpnia 2023 r.

GMKR.6840.26.2022

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczone jako działki numer:

  1. 166/26 o pow. 0,1064 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00009606/3 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 24/100 części w działce nr 166/30 o pow. 0,0309 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026772/2;
  2. 166/29 o pow. 0,1197 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00009606/3 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 27/100 części w działce nr 166/30 o pow. 0,0309 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026772/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w działce nr 166/30 wynosi:

1. działka nr 166/26 – 118 941,00 zł (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 22 241,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych 00/100);

2. działka nr 166/29 – 133 455,00 zł (sto trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 24 955,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 07 września 2023 r.) w wysokości: 17 000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych 00/100) dla działki nr 166/26 oraz 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) dla działki nr 166/29 – osobno dla każdej działki, ze wskazaniem w tytule przelewu jej numeru.

Przetarg odbędzie się dnia 13 września 2023 roku o godzinie 1000w Urzędzie Miejskim 
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia
o przetargach.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 07 września 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości