Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

na dzierżawę nieruchomości położonych w Bochni

Zarząd Powiatu w Bochni

z siedzibą w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Chwałkowskiego w Bochni, gmina Miasto Bochnia, na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Nieruchomość stanowi własność Powiatu Bocheńskiego i objęta jest księgą wieczystą nr TR1O/00092510/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni.

Przeznaczone do dzierżawy zostają działki określone jako:

Parcela 1

obejmująca niezabudowany grunt składający się z działki nr 844/3 o pow. 0,0532 ha o szerokości ok.16m i długości ok. 48m. Użytek i klasa: RIVa – grunty orne.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 310,00 zł (słownie: trzysta dziesięć złotych 00/100). Powołana kwota powiększona będzie o obowiązującą stawkę podatku VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100).

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bochni prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym, Oddział Bochnia nr 41 85910007 0080 0200 0073 0024z opisem „Wadium na dzierżawę parceli nr 1” w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 1 września 2023 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa.

Kwota postąpienia: minimum 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Parcela 2

obejmująca niezabudowany grunt składający się z działki nr: 845/3 o pow. 0,0602 ha o szerokości ok. 18m i długości ok. 47m. Użytek i klasa: RIVa – grunty orne.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 350,00 zł(słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100). Powołana kwota powiększona będzie o obowiązującą stawkę podatku VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100).

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bochni prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym, Oddział Bochnia nr 41 85910007 0080 0200 0073 0024z opisem „Wadium na dzierżawę parceli nr 2” w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 1 września 2023 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa.

Kwota postąpienia: minimum 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Parcela 3

obejmuje niezabudowany grunt składający się z działki nr: 845/6 o pow. 0,0547 ha o szerokości ok. 19m i długości ok. 45m. Użytek i klasa: RIVa – grunty orne.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych 00/100). Powołana kwota powiększona będzie o obowiązującą stawkę podatku VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100).

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bochni prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym, Oddział Bochnia nr 41 85910007 0080 0200 0073 0024z opisem „Wadium na dzierżawę parceli nr 3” w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 1 września 2023 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa.

Kwota postąpienia: minimum 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 7 września 2023 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni sala 103 (I piętro od strony ul. Kazimierza Wielkiego) z zastrzeżeniem, że uczestnicy przetargu postąpienia ceny będą zgłaszać odrębnie do danej parceli.

Oferenci zainteresowani dzierżawą więcej niż jednej parceli wnoszą wadium będące suma określonego wadium dla poszczególnych parcel.

Na wpłacie należy zaznaczyć, że dotyczy przetargu na dzierżawę parceli nr … np. 1, 2, 3.

Zarząd Powiatu w Bochni zastrzega sobie również możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn niezależnych od organizatora przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bochni. Treść ogłoszenia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni.

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 pokój nr 119 lub telefonicznie pod nr 014 615 37 44 w godzinach od 8 00 do 15 00.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18