Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony działki niezabudowanej, własność Powiat Oleśnicki, położonej w Ostrowinie, Jedn. ew. Oleśnica– obszar wiejski, Nr jedn. rejestrowej: G.4, KW WR1E/00031808/4

Nr działkiPow. działki (ha)Rodzaj i pow. użytków (ha)Cena wywoławcza netto (zł)Wadium (zł)Minimalne postąpienie (zł)
65 AM-24,71RIVb-1,84 RV-2,82 RVI-0,052 000 000200 00020 000

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Działka położona we wsi Ostrowina, gmina Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie. Wieś oddalona o około 14 km od miasta Oleśnica oraz ok. 10 km od zjazdu z drogi ekspresowej S8 węzeł OLEŚNICA PÓŁNOC (Gęsia Górka).

Nieruchomość niezabudowana, o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu, częściowo zadrzewiona, posiadająca dostęp do dróg publicznych – droga krajowa nr 25 oraz droga gmina. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN. Nieruchomość jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, polegającym na służebności przesyłu ustanowionej na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego TAURON Dystrybucja S.A.

Nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy nr OR.032.47.2022.SN dnia 14.03.2022r., zawartej na czas nieoznaczony. Termin wypowiedzenia przewidziany w umowie dzierżawy wynosi 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Po wyłonieniu nabywcy nieruchomości w trybie przetargu, Powiat Oleśnicki wypowie niezwłocznie umowę dzierżawy o której mowa powyżej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/167/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 09.11.2016r., działka nr 65 AM-2 położona jest na terenie oznaczonym symbolami: AG/2 jako tereny aktywizacji gospodarczej – przemysł, bazy, składy, KDG/1 jako tereny komunikacji – drogi klasy głównej, E jako tereny urządzeń elektronicznych, oraz znajduje się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych równoznacznym z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

Wadium płatne gotówką do dnia 06.04.2023r. na konto Nr 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004. Przetarg odbędzie się
w dniu 13.04.2023r., o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10, pok. 211 (sala sesyjna), I piętro
. Ogłoszenie pełnej treści zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa na stronie internetowej oraz stronie BIP Starostwa.

Informacja tel. (71) 314 01 39, (71) 314 01 66, marcin.drab@powiat-olesnicki.pl, naczelnik-sn@powiat-olesnicki.pl

Starosta Oleśnicki – Sławomir Kapica

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z