Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Ostrowinie, Jedn. ew. Oleśnica– obszar wiejski, Nr jedn. rejestrowej: G.4, KW WR1E/00102823/4

Nr działkiPow. działki (ha)Cena wywoławcza netto (zł)
Wadium (zł)
Minimalne postąpienie (zł)Termin wpłaty wadiumTermin przetarguUwagi
50/6 AM-20,200150 0255 01051008.03.2023 r.14.03.2023 r.
o godz. 10:00
sprzedaż każdej
z działek następuje wraz z udziałem w 1/9 części dz. nr 50/3
50/9 AM-20,219454 8505 50055008.03.2023 r.14.03.2023 r.
o godz. 10:30

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Działki prostokątne w terenie płaskim, porośnięte pojedynczymi samosiejkami sosny, położone w odległości około 14 km od Oleśnicy. W sąsiedztwie znajduje się kompleks leśny, użytki rolne, istniejąca i planowana zabudowana jednorodzinna. Prąd, woda w drodze. W okolicy nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.

Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 50/3 AM-2 o powierzchni 0,1426 ha (w tym: RV 0,0449ha, RVI 0,0636ha, ŁV 0,0341ha) to nieurządzona droga wewnętrzna, która stanowi współwłasność: w udziale 2/9 części Powiatu Oleśnickiego, uregulowana w księdze wieczystej Nr WR1E/00085297/1, jedn. Rejestrowa nr 316.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/167/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 09.11.2016r. przedmiotowe działki położone są na terenie, oznaczonym symbolem MNU/6:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług,

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi nieuciążliwe,

b) budynki gospodarcze i garaże,

c) urządzenia towarzyszące,

d) drogi wewnętrzne o szer. min. 6 m,

e) zieleń urządzona.

Działka nr 50/3 posiada następujące przeznaczenie w MPZP: KDW/14 – drogi wewnętrze.

Ponadto ww. działki znajdują się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych równoznacznym z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

Przetarg odbędzie się dnia 14.03.2023r. w kolejności ustalonej w tabeli powyżej w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10, pokój 211 (sala sesyjna), I piętro.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium na ww. działki w pieniądzu, nie później niż do dnia 08.03.2023r. na konto Nr: 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004.Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto. Celem prawidłowej identyfikacji uczestników przetargu w tytule wadium należy wskazać właściwy numer działki.

Ogłoszenie pełnej treści zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa na stronie internetowej oraz stronie BIP Starostwa.

Informacja tel. (71) 314 01 39, (71) 314 01 66, marcin.drab@powiat-olesnicki.pl, naczelnik-sn@powiat-olesnicki.pl

Starosta Oleśnicki – Sławomir Kapica

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18