Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5717
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ, NA RZECZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGYCH, DZIAŁKI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ, NA RZECZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGYCH, DZIAŁKI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ

Nidzica, 01 września 2023 r.

GMKR.6840.27.2022

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ, NA RZECZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGYCH, DZIAŁKI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ

GMINY NIDZICA.

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczona jako działka numer 291 o pow. 0,1340 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00009967/1.

Sprzedaż nieruchomości zostanie przeprowadzona w formie rokowań ograniczonych do właścicieli nieruchomości przyległych.

Cena wywoławcza nieruchomości89 800,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 16 791,87 zł (szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 87/100).

Zaliczka (wniesiona w pieniądzu do dnia 29 września 2023 r.) w wysokości 14 000,00 zł (czternaście tysięcy złotych 00/100).

Rokowania odbędą się w dniu 05 października 2023 roku o godzinie 1000w Urzędzie Miejskim 
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 16.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na nabycie działki nr 291 położonej w obrębie 4 m. Nidzica
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (pokój nr 1 – Biuro Obsługi Klienta)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2023 r. do godz. 1500.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku sąsiedztwa nieruchomości;
  5. proponowaną cenę i sposób zapłaty;
  6. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań będą małżonkowie, zgłoszenie winno być podpisane przez obojga małżonków.+

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 29 września 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ