Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ, NA RZECZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGYCH, DZIAŁKI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ, NA RZECZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGYCH, DZIAŁKI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ

Nidzica, 01 września 2023 r.

GMKR.6840.27.2022

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ, NA RZECZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGYCH, DZIAŁKI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ

GMINY NIDZICA.

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczona jako działka numer 291 o pow. 0,1340 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00009967/1.

Sprzedaż nieruchomości zostanie przeprowadzona w formie rokowań ograniczonych do właścicieli nieruchomości przyległych.

Cena wywoławcza nieruchomości89 800,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 16 791,87 zł (szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 87/100).

Zaliczka (wniesiona w pieniądzu do dnia 29 września 2023 r.) w wysokości 14 000,00 zł (czternaście tysięcy złotych 00/100).

Rokowania odbędą się w dniu 05 października 2023 roku o godzinie 1000w Urzędzie Miejskim 
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 16.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na nabycie działki nr 291 położonej w obrębie 4 m. Nidzica
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (pokój nr 1 – Biuro Obsługi Klienta)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2023 r. do godz. 1500.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku sąsiedztwa nieruchomości;
  5. proponowaną cenę i sposób zapłaty;
  6. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań będą małżonkowie, zgłoszenie winno być podpisane przez obojga małżonków.+

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 29 września 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia