Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7122
/
/
Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica.

OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica.

Nidzica, 21 lipca 2022 r.

GMKR.6840.20.2020                                                                                  

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica.

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczona jako działka nr 488 o pow. 0,3512 ha, opis użytku: ŁV 0,2103 ha, PsVI 0,0408 ha, RV 0,0919 ha, RVI 0,0082 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze OL1N/00008106/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 105 000,00 zł (sto pięć tysięcy złotych 00/100), w tym    podatek VAT 23% w kwocie 19 634,15 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 15/100).

Zaliczka (wniesiona w pieniądzu do dnia 25 sierpnia 2022 r.) w wysokości 17 000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych 00/100).

Rokowania odbędą się dnia 31 sierpnia 2022 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem  89 625 07 44 do dnia 25 sierpnia 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzeniem 82/2024 z 15 kwietnia 2024 r „Ogłaszam wykaz nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Pustej 4 na terenie Miasta Otwocka przeznaczonej do oddania w dzierżawę, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Zarządzenia”

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony