Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ

GMKR.6840.21.2020

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ

GMINY NIDZICA.

Przedmiotem rokowań są niezabudowane nieruchomości, położone w obrębie 2 m. Nidzica,
KW OL1N/00009605/6, oznaczone jako działki numer:

  1. 200/5 o pow. 0,1202 ha, opis użytku: RIVb;
  2. 200/6 o pow. 0,1191 ha, opis użytku: RIVb 0,0466 ha, RV 0,0725 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

1. działka nr 200/5 – 77 000,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), w tym podatek
VAT 23% w kwocie 14 398,37 zł (czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 37/100);

2. działka nr 200/6 – 76 000,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), w tym podatek
VAT 23% w kwocie 14 211,38 zł (czternaście tysięcy dwieście jedenaście złotych 38/100).

Zaliczka (wniesiona w pieniądzu do dnia 13 października 2023 r.) w wysokości 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych 00/100) osobno dla każdej działki, ze wskazaniem w tytule przelewu jej numeru.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na nabycie działki nr 200/5 lub 200/6 położonej w obrębie 2
m. Nidzica
” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (pokój nr 1 – Biuro Obsługi Klienta) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2023 r. do godz. 1500.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. proponowaną cenę i sposób zapłaty;
  5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań będą małżonkowie, zgłoszenie winno być podpisane przez obojga małżonków.

Rokowania odbędą się dnia 19 października 2023 roku o godzinie 1000w Urzędzie Miejskim 
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 13 października 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia