Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Wyciąg z ogłoszeniao I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości poł. w Rabce – Zdroju

OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszeniao I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości poł. w Rabce – Zdroju

Zarząd Powiatu Nowotarskiego

podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia
o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości poł. w Rabce – Zdroju

Oznaczenie nieruchomości, cena wywoławcza i termin przetargu:

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość ozn. jako działka ewid. nr 4117/7 o pow. 0,1993 ha
poł. w Rabce – Zdroju obj. księgą wieczystą NS2L/00018032/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Limanowej Wydział VI Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej.
Nieruchomość stanowi współwłasność Powiatu Nowotarskiego w udziale 686/1000 części oraz Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce – Zdroju w udziale 314/1000 części. Położona jest przy zbiegu ulic Podhalańskiej i Zakopiańskiej. Zabudowana jest budynkiem użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy 634,83 m2 i powierzchni użytkowej
1057,57 m2. Nieruchomość wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków pod pozycją nr 126 – „Willa”.
W odniesieniu do przedmiotowego budynku Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawił zalecenia konserwatorskie, z którymi można zapoznać się w pełnej treści ogłoszenia.

Cena wywoławcza: 1 160 000,00 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). Sprzedaż jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2023 r. (środa) o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 – sala obrad Zarządu Powiatu Nowotarskiego,
II piętro, pok. 3.07.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość znajduje się w terenach, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Wadium należy wpłacić w gotówce w terminie do dnia 13 października 2023 r. na konto Starostwa Powiatowego Nowym Targu, NRB 12 8791 0009 0000 0004 4886 0017 Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia, Filia Nowy Targ ul. Szaflarska 93d z dopiskiem „przetarg na sprzedaż nieruchomości”.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Internecie pod adresem www.nowotarski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

Informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pod nr tel. (018) 26-10-781.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec