Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583

OGŁOSZENIE

Wykaz

Świętochłowice, dn.: ……………………………………………

MK.7125.2.2023.JD

Nr dok.: 11272.2023

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2023r., poz. 344 z póź.zm.)

Prezydent Miasta Świętochłowice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów miasta:

KW Nr KA1C/00021897/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział Ksiąg Wieczystych, jednostka rejestrowa nr G.2016.

2) powierzchnia nieruchomości:

7/1000 we współwłasności działek o numerach ewidencyjnych: 2584/156, 2590/156, 2583/153, 2585/156 o łącznej powierzchni 6 045m2

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 35,61m2 wraz z piwnicą o powierzchni 3,05m2 .

3) opis nieruchomości:

lokal mieszkalny nr 12 usytuowany segmencie nr 45f budynku mieszkalnego położonego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 45f-45g-45h-45i-45k-45l i ul. Cmentarnej 2-4 sprzedawany jest wraz z udziałem w wysokości 7/1000 we współwłasności:

– części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu lub dotychczasowego właściciela nieruchomości;

– działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 2584/156, 2590/156, 2583/156, 2585/156 o łącznej powierzchni 6 045m2

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

5) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

6) cena nieruchomości:

108 160,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych, 00/100)

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

9) terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

10) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

11) informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2:

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 118, tel. 32/3491-931

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO