Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5706

OGŁOSZENIE

Wykaz

Świętochłowice, dn.: ……………………………………………

MK.7125.34.2023.JD

Nr dok.: 25827.2023

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2023r., poz. 344 z póź.zm.)

Prezydent Miasta Świętochłowice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów miasta:

KW Nr KA1C/00046952/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział Ksiąg Wieczystych, jednostka rejestrowa nr G.853

2) powierzchnia nieruchomości:

77/1000 we współwłasności działki o numerze ewidencyjnym 3102/1 o powierzchni 789m2.

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 75,16m2 wraz z piwnicą o powierzchni użytkowej 13,85m2.

3) opis nieruchomości:

lokal mieszkalny nr 9 znajdujący się w budynku mieszkalnym nr 3, położony w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej, sprzedawany jest wraz z udziałem w wysokości 77/1000 we współwłasności:

– części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu lub dotychczasowego właściciela nieruchomości;

– działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3102/1 o powierzchni 789m2

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

5) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

6) cena nieruchomości:

165 829,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych, 00/100)

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

9) terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

10) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

11) informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2:

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 118, tel. 32/3491-931

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Sycewice

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI