Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

położonej w mieście Helu

przeznaczonej do najmu

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 poz.344,1113,1463,1506) Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Leśnej 14, przeznaczonej do najmu na pisemny wniosek

  1. część nieruchomości, ozn. geod. nr 150/6 KW GD2W/00035770/6

o pow.15 m²

  1. planowany okres najmu : do dnia 31 grudnia 2024 roku
  2. opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana obiektem garażowo-gospodarczym stanowiącym własność Gminy
  3. przeznaczenie: cele garażowo-gospodarcze
  4. czynsz najmu naliczony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Helu nr 2/0050/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie określenia stawek czynszu i opłat za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hel oraz wysokości opłat za umieszczenie plansz/tablic reklamowych na terenie miasta Helu a także zasad ich stosowania, zamienionego Zarządzeniem Nr 01/0050/2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku
  5. wysokość czynszu może ulegać zmianom jeżeli zmianie ulegnie wymienione w pkt 5 Zarządzenie Burmistrza Helu, jednakże w okresach nie krótszych niż jeden rok
  6. czynsz płatny w terminie do dnia 15 każdego miesiąca obowiązywania umowy najmu

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokój nr 209, tel. 58 6777 251.

Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.

Hel, dn. 05.09.2023 r.

up. burmistrza Helu

mgr inż. Jarosław Pałkowski

zastępca burmistrza Helu

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości