Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Oświęcim, dnia 6 września 2023r

Znak : SGG.6845.14.2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r, poz. 344)

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka numer 736/2, 474 obręb Graboszyce, jedn. ewid. Zator – obszar wiejski, objęte księgą wieczystą KR1E/00062345/6, działki nr 280, 281, 282 obręb Grodzisko, jedn. ewid. Zator – obszar wiejski, objęte księgą wieczystą KR1E/00058958/5, działka nr 537/11 obręb Graboszyce, jedn. ewid. Zator – obszar wiejski (dec. WOŚ.6330.6.2.2014 z dnia 8.10.2014r), działka nr 417/1 obręb Rudze, jedn. ewid. Zator – obszar wiejski, objęta księgą wieczystą KR1E/00061560/2.
 2. Powierzchnia nieruchomości: całkowita 6,8767 ha, do dzierżawy – część dz. 736/2 o pow. 0,5900 ha, część dz. 747 o pow. 0,4000 ha, część dz. 537/11 o powierzchni 0,0050 ha, dz. 280, 281, 282, 417/1 o powierzchni 1,1685 ha, łącznie do dzierżawy – 2,1635 ha
 3. Opis nieruchomości: niezabudowana
 4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: dz. 417/1 : 7R18 – teren rolniczy, 7KD –D6 – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, dz. 747 : 1WS1, 1WS2 – tereny wód powierzchniowych, 1ZL2 – tereny lasów, 1ZW1, 1ZW2 – tereny zieleni nieurządzonej, dz. 537/11 : 1WS2 – tereny wód powierzchniowych, 1ZW3, 1ZW1 – tereny zieleni nieurządzonej, dz. 736/2 – 1WS44, 1WS42, 1WS2, 1WS43 – tereny wód powierzchniowych, 1ZL11, 1ZL6, 1ZL12 – tereny lasów, 1ZW2, 1ZW3, 1ZW48, 1ZW51, 1ZW55 – tereny zieleni nieurządzonej, dz. 280 : 2WS2 – tereny wód powierzchniowych, 2ZW34 – tereny zieleni nieurządzonej, dz. 281 – 2WS2 – tereny wód powierzchniowych, 2ZW34 – tereny zieleni nieurządzonej, dz. 282 : 2WS2 – tereny wód powierzchniowych, 2ZW34 – tereny zieleni nieurządzonej.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy .
 6. Cena nieruchomości: nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
 8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy: 2.163,50 zł netto rocznie, podstawa zwolnienia z podatku VAT – § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013r w sprawie zwolnień z podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tj. Dz.U. z 2023 poz. 955)
 9. Termin wnoszenia opłat: w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT
 10. Zasady aktualizacji opłat: waloryzacja roczna wskaźnikiem GUS wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni (w przypadku gdy wskaźnik osiągnie wartość ujemna waloryzacji nie dokonuje się)
 11. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, użyczenie lub dzierżawę : dzierżawa na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2023r, poz. 344 z późn.zm ): nie dotyczy

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 11 września 2023r do dnia 1 października 2023r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10 (parter tablica ogłoszeń nr 4), oraz na stronie internetowej www.powiat.oswiecim.pl, strony BIP w zakładce ogłoszenia inwestycyjne, jak również na stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej, a ponadto informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarce Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu , parter, pokój nr 23, poniedziałek, środa, czwartek : 7:30-14:30, wtorek: 7:30-17:00, piątek: 7:30–14:00 lub telefonicznie pod numerem (33)- 844 – 97 – 48.

Z up. Starosty
Anna Sieradzka
z-ca Naczelnika
Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy