Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5706
/
/
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

położonej w mieście Helu

przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 poz.344,1113,1463,1506) Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego, przeznaczonej do dalszej dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy (kontynuacja umowy)

 1. część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 35/40,35/39 o pow.1385,50 m²

KW GD2W/00044570/0

 1. planowany okres dzierżawy : 3 lata od daty podpisania umowy
 1. opis nieruchomości : nieruchomość zabudowana budynkiem o o powierzchni 634,00 m2

stanowiącym własność Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni

 1. przeznaczenie : cele magazynowe
 1. wysokość czynszu dzierżawnego płatna w skali miesiąca w wysokości brutto 1318,00 zł ( słownie: jeden tysiąc trzysta osiemnaście złotych)
 1. czynsz płatny w skali miesiąca w terminie do dnia 15 każdego miesiąca
 1. wysokość czynszu może ulegać waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 1. dzierżawca zobowiązany będzie do:
 1. przystosuje przedmiot dzierżawy do własnych potrzeb, własnym staraniem i nakładem pieniężnym bez możliwości dochodzenia zwrotu kosztów,
 2. uzgodnienia przyłączy niezbędnych do prowadzenia powyższej działalności gospodarczej we własnym zakresie,
 3. utrzymywania porządku i czystości na dzierżawionym terenie,
 4. zawarcia umów związanych z ponoszeniem opłat eksploatacji przedmiotu dzierżawy tj. korzystania z energii elektrycznej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz wnoszenia opłat za odbiór odpadów komunalnych

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokój nr 209, tel. 58 6777 251.

Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.

Hel, dnia 21.09.2023 r.

up. burmistrza Helu

mgr inż. Jarosław Pałkowski

zastępca burmistrza Helu

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Sycewice

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI