Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Świdnica gmina Świdnica przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Świdnica gmina Świdnica przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ

nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Świdnica gmina Świdnica, stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

  Lp.  Położenie    Numer działki  Pow. działki    Opis nieruchomości   Cena nieruchomości    Forma sprzedaży
  1.  Świdnica gmina  Świdnica    207/24      0,0161 haNieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest
w sąsiedztwie terenów zabudowanych, w centralnej części miejscowości Świdnica. Działka jest porośnięta trawą i dziko rosnącymi krzewami, posiada regularny kształt wydłużonego prostokąta. Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica uchwalonym uchwałą Rady Gminy Świdnica Nr XXXI/225/2021 z dnia
30 czerwca 2021 r. działka to teren zabudowy mieszkaniowej i usług towarzyszących. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem Ps IV – pastwiska trwałe.  Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.   Księga wieczysta nr ZG1E/00107343/2
  9 600,00 zł   (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100)                   Sprzedaż zwolniona jest
z podatku VAT.
    Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych.
2.Świdnica gmina  Świdnica  207/270,0154 haNieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest
w sąsiedztwie terenów zabudowanych, w centralnej części miejscowości Świdnica.  Działka jest porośnięta trawą, posiada nieregularny kształt (wąski i wydłużony). Działka znajduje się między terenem mieszkaniowym, działką zabudowaną stacją transformatorową oraz działką stanowiącą fragment drogi gminnej. We wschodniej części znajduje się przyłącze wodociągowe
i kanalizacyjne do sąsiednich budynków
o nieuregulowanym stanie prawnym. Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica uchwalonym uchwałą Rady Gminy Świdnica Nr XXXI/225/2021 z dnia
30 czerwca 2021 r. działka to teren zabudowy mieszkaniowej i usług towarzyszących. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem Ps IV – pastwiska trwałe.  Nieruchomość  posiada dostęp do drogi.   Księga wieczysta nr ZG1E/00107343/2
9 600,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100)       Sprzedaż zwolniona jest
z podatku VAT.
  Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych.
3.Świdnica gmina  Świdnica  207/280,0041 haNieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest
w sąsiedztwie terenów zabudowanych, w centralnej części miejscowości Świdnica. Działka jest porośnięta trawą, częściowo ogrodzona, o kształcie regularnym (wąski, wydłużony). Przy granicy z działką nr 207/29 stanowiącą fragment drogi gminnej ul. Ogrodowa przebiega fragment sieci elektroenergetycznej. Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica uchwalonym uchwałą Rady Gminy Świdnica Nr XXXI/225/2021 z dnia
30 czerwca 2021 r. działka to teren zabudowy mieszkaniowej i usług towarzyszących. Działka posiada dostęp do drogi. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem Ps IV – pastwiska trwałe.  Księga wieczysta nr ZG1E/00107343/2
3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100)   Sprzedaż zwolniona jest
z podatku VAT.
  Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych.

Wnioski z roszczeniami wynikającymi z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z  2023 r.  poz. 344) należy składać w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 06.04.2023 r.  na okres 21 dni tj. od dnia 06.04.2023 r. do dnia  27.04.2023 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 poz. 344) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wykaz podlega zamieszczeniu na stronie podmiotowej Wojewody Lubuskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Zielona Góra, dnia 06.04.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO