Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5706
/
/
wykaz nieruchomości lokalowej (lokal niemieszkalny – garaż nr 157) przeznaczonej do zbycia na rzecz jego najemcy

OGŁOSZENIE

wykaz nieruchomości lokalowej (lokal niemieszkalny – garaż nr 157) przeznaczonej do zbycia na rzecz jego najemcy

Świętochłowice, dnia 01 września 2023 r.

MK.6840.41.2023.KKK

e-dok.: 28972.2023.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.),

Prezydent Miasta Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej (lokal niemieszkalny – garaż nr 157) przeznaczonej do zbycia na rzecz jego najemcy

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: KW nr KA1C/00007981/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych – dla działki gruntu, nieruchomość lokalowa nie posiada założonej księgi wieczystej.
 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów:

działka gruntu 1195/14, obręb Świętochłowice (0003), jednostka rejestrowa G.1946, położenie:
ul. Wiśniowa 21B.

 1. Powierzchnia nieruchomości:
  1. powierzchnia działki gruntu nr 1195/14 – 0,1928 ha;
  2. powierzchnia lokalu niemieszkalnego: 18,00 m2.
 1. Opis nieruchomości:

Opis użytkowy: Wyceniana nieruchomość znajduje się w Świętochłowicach, przy ul. Wiśniowej. Nieruchomość oddalona jest od centrum miasta o ok. 1 km. Nieruchomość posiada kształt nieregularny, w kształcie odciętego prostokąta. Teren jest płaski, równy. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, staw oraz tereny niezabudowane, porośnięte roślinnością nieurządzoną.

Opis techniczny garażu:

Konstrukcja ścian – tradycyjna, murowana, pustak.

Tynki – elewacja zewnętrzna w przeciętnym stanie; na tynkach wewnętrznych widoczne spękania pionowe; sufit przecieka na łączeniu płyt.

Stolarka (brama wjazdowa) – brama wjazdowa metalowa, częściowo zardzewiała.

Posadzka – wylewka betonowa, w stanie miernym.

Dach – płaski, kryty papą – duże nieszczelności, do generalnego remontu, rynny przeciekają.

Instalacje w budynku – elektryczna – odłączona.

Funkcjonalność – 1 pomieszczenie; brak kanału rewizyjnego.

Stan techniczny garażu jest pogorszony, wymaga remontu.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla obszaru, na którym położona jest wyceniana nieruchomość nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wg obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym M2 jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Podstawa prawna: Uchwała nr L/393/21 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.
 1. Cena lokalu niemieszkalnego (budynku garażu): 22.671,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100). Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10) i 10a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.). Do ceny zostanie doliczony koszt sporządzenia operatu szacunkowego
  w kwocie 615,00 zł brutto.
 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

I opłata25% (tj. 2.332,25 zł netto), opłaty roczne w wysokości 1% (tj. 93,29 zł netto).

Do pierwszej opłaty oraz opłat rocznych, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.
 1. Terminy wnoszenia opłat: I opłata wnoszona jest w dniu nabycia prawa użytkowania wieczystego, opłaty roczne wnoszone są bez uprzedniego wezwania do 31 marca każdego roku.
 1. Zasady aktualizacji opłat:zgodnie z przepisami art. 77 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).
 1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę
  lub użyczenie:
  sprzedaż lokalu niemieszkalnego wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego 1/36 części gruntu, nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w Monitorze Urzędowym, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach,
a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 112,
tel. 32/3491-93. Z up. Prezydenta Miasta Świętochłowice

I Z-ca Prezydenta Miasta

/-/ Sławomir Pośpiech

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Sycewice

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI