Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
wykaz nieruchomości lokalowej (lokal niemieszkalny – garaż nr VIII) przeznaczonej do zbycia na rzecz jego najemcy

OGŁOSZENIE

wykaz nieruchomości lokalowej (lokal niemieszkalny – garaż nr VIII) przeznaczonej do zbycia na rzecz jego najemcy

Świętochłowice, dnia 07.04.2023 r.

MK.6840.59.2022.KKK

e-dok.: 13360.2023.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r., poz. 344),

Prezydent Miasta Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej (lokal niemieszkalny – garaż nr VIII) przeznaczonej do zbycia na rzecz jego najemcy

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: KW nr KA1C/00016637/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych – dla działki gruntu, nieruchomość lokalowa nie posiada założonej księgi wieczystej.
 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów:

działka gruntu 907/147, obręb Lipiny (0002), jednostka rejestrowa G.759, położenie: przy
ul. Ignacego Krasickiego.

 1. Powierzchnia nieruchomości:
  1. powierzchnia działki gruntu nr 907/147 – 0,3102 ha;
  2. powierzchnia lokalu niemieszkalnego: 38,31 m2.
 1. Opis nieruchomości:

Składnik gruntowy nieruchomości stanowi działka o numerze 907/147 o powierzchni 0,3102 m2. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, z garażami na poziomie piwnicy.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal znajduje się w centralnej części miasta, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz terenów niezabudowanych porośniętych roślinnością leśną (lasek Uroczysko). Brak w bliskiej odległości wielkopowierzchniowych obiektów handlowo
– usługowych oraz budynków użyteczności publicznej. W odległości około 830 m przebiega ważny szlak komunikacyjny o dużej przepustowości (ul. DTŚ).

Teren nieruchomości posiada kształt nieregularny. Na działce występują różnice wysokości. Działka uzbrojona jest w sieć elektryczną, wodociągowo – kanalizacyjną, gazową, ciepłowniczą. Nieruchomość posiada dostęp do asfaltowej drogi publicznej przez drogi wewnętrzne.

Lokal składa się z dwóch pomieszczeń (główne garażowe oraz pomieszczenie gospodarcze). Wyposażenie w instalacje: elektryczną oraz wodną. Lokal wymaga przeprowadzenia drobnych prac remontowych.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Teren, na którym znajduje się budynek z przedmiotowym lokalem niemieszkalnym, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXII/266/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia
08 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granicą administracyjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicowa, Bytomska i oznaczony jest symbolem MW 26 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.
 1. Cena lokalu niemieszkalnego (garażu): 74.011,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące jedenaście złotych 00/100).

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Cena sprzedaży zostanie rozłożona na dwie raty roczne. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później
niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, a następna rata wraz z oprocentowaniem podlega zapłacie w terminach rocznych odpowiadających dacie uiszczenia pierwszej raty. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującej w dacie odpowiadającej terminowi wpłaty. Od raty niezapłaconej w terminie będą naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie.

 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.
 1. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy.
 1. Zasady aktualizacji opłat:nie dotyczy
 1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę
  lub użyczenie:
  sprzedaż lokalu niemieszkalnego nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w wysokości
  0,024 cz. w częściach wspólnych, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w Infopublikatorze.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach,
a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 112,
tel. 32/3491-932.

Z up. Prezydenta Miasta Świętochłowice

I Z-ca Prezydenta Miasta

/-/ Sławomir Pośpiech

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18