Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr 70/2023

                                                                                                                                                                          Prezydenta Miasta Tczewa

z dnia 23 marca 2023 r.                                                                  

                                                    W Y K A Z

nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

1.Położenie nieruchomościm. Tczew ul. Czerwonego Kapturka  
2.Oznaczenie geodezyjne Księga wieczysta                                     Użytekdziałka nr 98/19 (obręb 11) GD1T/00017957/0 Bi – inne tereny zabudowane
3.Powierzchnia gruntu  2779 m2
4.Opis nieruchomości            Nieruchomość zlokalizowana na terenie zurbanizowanym, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i obiektów handlowo-usługowych. Działka o nieregularnym kształcie, niezabudowana i niezagospodarowana, porośnięta niską zielenią nieurządzoną, a także krzewami i pojedynczymi drzewami – za ich usunięcie pobiera się opłatę w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych.                                                       Przy granicy działki zlokalizowane jest przyłącze elektroenergetyczne. Nie wyklucza się występowania podziemnych instalacji uzbrojenia, niewykazanych na mapie. Warunki techniczne podłączenia mediów do sieci oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
5.Przeznaczenie nieruchomości                             Działka nr 98/19 według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa dla rejonu Piotrowo-Bajkowe, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/364/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 3872 z dnia 29 października 2021 r.) położona jest w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem 76U, obejmującej tereny zabudowy usługowej.   Niewielka północna część przedmiotowej działki położona jest w wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefie ochrony archeologicznej. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w strefie tej wszelkie prace ziemne naruszające strukturę gruntu wymagają prowadzenia niezbędnych badań archeologicznych na zasadach określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.   W dniu 31 marca 2016 r. Rada Miejska w Tczewie podjęła Uchwałę Nr XVII/138/2016 o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Tczewie (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1623 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Teren przedmiotowej nieruchomości nie jest położony w obszarze zdegradowanym i nie jest objęty obszarem rewitalizacji. W uchwale nie ustanowiono prawa pierwokupu w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 485 ze zm.).   Należy zapoznać się z ustaleniami zawartymi w tekście i na rysunku Planu – informacje dotyczące planu zagospodarowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, Biuro Planowania Przestrzennego, tel. 58 77-59-311, 58 77-59-363 lub 58 77-59-344, a także na stronie internetowej http://mtczew.e-mapa.net/.
6.Termin i sposób zagospodarowanianieokreślony, w gestii nabywcy leży sposób zagospodarowania nieruchomości, który winien być zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz innymi wytycznymi związanymi ze specyfiką nieruchomości.
7.Forma oddania gruntu                 własność
8.Cena netto nieruchomości                 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100). Cena nie zawiera należnego podatku VAT. Do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).
9.Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia  Jednorazowo – wpływ osiągniętej w przetargu ceny nieruchomości musi nastąpić na konto Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości w formie aktu notarialnego. Termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na konto bankowe.
10.UwagiNa działce mogą znajdować się nieopisane przez gestorów i niewykazane na mapie sieci i przyłącza, a także strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci, przyłączy lub stref ochronnych we własnym zakresie i na własny koszt, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci, przyłączy lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci w celu dokonywania remontów, napraw, konserwacji lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.   Gmina Miejska Tczew nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania w gruncie zbywanej nieruchomości ewentualnych zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po ewentualnych konstrukcjach budowlanych.   Na gruncie zbywanej nieruchomości mogą się znajdować ewentualne nieczystości w związku z faktem, iż teren działki nie jest ogrodzony.   Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Urządzenie zjazdu własnym staraniem i na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości, po uprzednim uzgodnieniu planowanego zamierzenia inwestycyjnego z Miejskim Zarządem Dróg w Tczewie.  

Wykaz ten na okres 21 dni tj. od dnia 28 marca 2023 r. do dnia 18 kwietnia 2023 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie przy Pl. Piłsudskiego 1 (II piętro) oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu: www.bip.tczew.pl oraz mtczew.e-mapa.net. Ponadto informację o publikacji tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie, pod numerem telefonu:

(58) 77 59 364.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi sześć tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 9 maja 2023 r.

                                                                                                                                                                                 Prezydent Miasta

                                                                                                                                                                                                                         Mirosław Pobłocki

Sporządziła: Justyna Strzelecka

Zaakceptowała: Anna Michalak  – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu