Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Świętochłowice…………………………………

MK.7125.41.2023.JD

Nr dok. 28835.2023

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r., poz. 344 z póź.zm.)

Prezydent Miasta Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów miasta:

KW Nr KA1C/00044041/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział Ksiąg Wieczystych, jednostka rejestrowa nr G.826

2) Powierzchni nieruchomości:  

103/1000 we współwłasności działki o numerze ewidencyjnym: 2667/88 o powierzchni 316m2.

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 33,18m2 wraz z piwnicą o powierzchni 6,68m2.

3) Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 6 znajdujący się w budynku mieszkalnym nr 18, położony w Świętochłowicach przy ul. Bernarda Świerczyny, sprzedawany jest wraz z udziałem w wysokości 103/1000 we współwłasności:

– części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości;

– działki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 2667/88 o powierzchni 316m2.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.

6) Cena nieruchomości:

87 210,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziesięć złotych, 00/100).

7) Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

9) Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy.

10) Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

11) Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

12) Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.64 ust.1 pkt 1 i pkt 2:

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego, pok. nr 118; telefon 32/349-19-31.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18