Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Świętochłowice …………………………

MK.7125.42.2023.JD

Nr dok.: 28833.2023

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r., poz. 344 z późn.zm.)

Prezydent Miasta Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów miasta:

KW Nr KA1C/00017266/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział Ksiąg Wieczystych, jednostka rejestrowa G.1860.

2) Powierzchni nieruchomości:

31/1000 we współwłasności działki o numerze ewidencyjnym: 1149/55 o powierzchni 1 980m2;

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47,39m2 wraz z piwnicą o powierzchni 6,44m2.

3) Opis nieruchomości:

lokal mieszkalny nr 10 znajdujący się w segmencie nr 7 budynku mieszkalnego nr 7-9, położonego w Świętochłowicach przy ul. Teodora Piechaczka, sprzedawany jest wraz z udziałem 31/1000 we współwłasności:

– części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości;

– działki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 1149/55 o powierzchni użytkowej 1 980m2.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

5) Termin zagospodarowania: nie dotyczy.

6) Cena nieruchomości:

174 420,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia złotych, 00/100).

7) Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

9) Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy.

10) Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

11) Informacja o przekazaniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

12) Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2:

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego, pok. nr 118, telefon 32/349-19-31.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia