Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr L/419/2022 z dnia 30 maja 2022r

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr L/419/2022 z dnia 30 maja 2022r

RGP.6840.3.2022

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr L/419/2022 z dnia 30 maja 2022r.

nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka o numerze ewidencyjnym 1171/1 i powierzchni 0,0200 ha, położona w Rudnej Wielkiej, województwo podkarpackie, powiat rzeszowski, gmina Świlcza. Dla przedmiotowej działki, założona została księga wieczysta RZ1Z/00095401/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Najbliższe otoczenie stanowią grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz użytki rolne. Działka jest niezabudowana, niezagospodarowana w kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta o długości około 140m i zmiennej szerokości
w przedziale około 1,30 – 2,70 m. Na nieruchomości znajduje się sieć telekomunikacyjna, na działkach sąsiednich sieci: energii elektrycznej, kanalizacyjna i wodociągowa.

Działka położona jest w terenie, dla którego nie ma opracowanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świlcza (uchwała
Nr XIX/196/2008 z dnia 4 lipca 2008r z późn. zm.) dla terenu położenia nieruchomości, postulowanym kierunkiem w Studium jest obszar oznaczony symbolem „M/U” jako teren mieszkaniowo – usługowy.

Działka posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych 1333R od strony północnej i 137801 R od strony południowej.

Cena nieruchomości wynosi 20 000,00 zł. brutto

Wykaz niniejszy wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świlcza na okres 21 dni, tj. od dnia 18 sierpnia 2022r. O

Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; 36-072 Świlcza 168, pok. 8, tel. 17-86-70-124 , w pon. godz. od 730 –1730, wt.-ptk. 730 – 1500. sobom, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 28-09-2022r.

WÓJT

( – ) mgr inż. Adam Dziedzic

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kto wykorzystuje dane: Wójt Gminy Świlcza, Kontakt: Świlcza 168, 36-071 Świlcza, Inspektor ochrony danych: iod-kontakt@swilcza.com.pl, Pan Daniel Panek. Cel wykorzystania danych: rozpatrzenie wniosku o udzielenie informacji publicznej oraz udzielenie tej informacji. Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Polityka prywatności: https://bip.swilcza.com.pl/ zakładka „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z